Stor og liten, hånd i hånd.

Om barnehagen

Sætreskogen barnehage er en barnehage med fire avdelinger, som ligger kun fem minutters gange fra Oppegård stasjon. Avdelingene heter Tussebo, Trollberget, Alvestua og Tommeliten. I dag er de fleste barna hjemmehørende i Oppegård syd og sokner til Greverud og Østli barneskoler. Vi ønsker at barna skal være godt kjent med, og føle tilhørighet til nærmiljøet sitt.

Personalet

Barnehagen har en stabil personalgruppe. På avdelingen for barn under tre år er det fire voksne og tolv barn. På de øvrige avdelingene er det tre voksne og opptil 18 barn. Etter ny pedagognorm er det minimum en pedagog per syv barn under tre år, og minimum en pedagog per fjorten barn over tre år. Vi har derfor tre pedagoger i hver fløy. Tradisjonene våre er lange og gode, men vi tar i mot nye ideer med åpne armer. Vi har for øyeblikket tre menn i barnehagen vår, noe som gjør dagene mer allsidige for både voksne og barn. De har en annen tilnærming til barna og det er verdifullt å ha begge kjønn i personalgruppen, både i forhold til likestilling, personalets trivsel og kulturen i barnehagen.

Satsingsområder

Barnehagene, helsetjenesten og barneverntjenesten i Oppegård ønsker å styrke det tverrfaglige arbeidet knyttet til tidlig innsats og forebygging av seksuelle overgrep og vold. Målet er å gjøre barna rustet til å fortelle om overgrep og vold. Vi gir barna kunnskap om kroppen, følelser og egne grenser. Sætreskogen barnehage er en av fire pilotbarnehager som skal jobbe med dette prosjektet.

Vårt pedagogiske arbeid

Vi har «vennskap og trygghet» som en rød tråd gjennom hele året. Vennskap bygges rundt felles opplevelser, og trygghet er grunnleggende for all læring og aktivitet. Leken er barnehagens viktigste aktivitet i hverdagen, og med den også sosial kompetanse. Barna leker fordi de har lyst, og gjennom leken utvikles barna på alle områder. Barnehagen er av den grunn en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Leken har egenverdi som betyr at leken er verdifull i seg selv. I barnehagen jobber vi daglig med å gi barna oppgaver de kan mestre, positive tilbakemeldinger, og anerkjennelse.

Vi praktiserer ukentlige lekegrupper på tvers. Gruppene er sammensatt etter hvilke kull barna tilhører og på tvers av avdelingene. Dette skaper unike muligheter til å bli godt kjent og å bygge vennskap uavhengig av hvilken avdeling barna tilhører.

Vi ønsker at barn og foresatte i Sætreskogen barnehage skal oppleve et omsorgs- og læringsmiljø som er preget av tid til å lytte, mulighet for nærhet, og hvor alle kan vise evne og vilje til samspill. Dagene styres av hverdagsaktiviteter. Med det mener vi faste gjøremål i barnehagen. Jo yngre barna er, desto viktigere er erfaringer og læring knyttet til aktiviteter som gjentar seg. Disse aktivitetene gir gode muligheter til å gi omsorg og vies mye tid og oppmerksomhet. I hverdagsaktivitetene våre legger vi vekt på omsorgen for det enkelte barn og på samspillet mellom den voksne og barnet.

Innlevelse og opplevelser

Også de større barna har behov for praktisk hjelp, trøst og oppmuntring fra de voksne. Hverdagsaktivitetene har derfor stor betydning for trivsel og utvikling. De voksne hjelper og støtter barna i deres utvikling av selvstendighet og mestring. Siden hverdagsaktivitetene er nær knyttet til å hjelpe hverandre og gi omsorg gjennom handling, vil disse aktivitetene ha stor betydning for barnets utvikling av empati.