Tjenesten skal hjelp de som opplever funksjonstap på grunn av rusavhengighet til å mestre eget liv. Miljøarbeidertjeneste i hjemmet gir nødvendig helsehjelp og ivaretar grunnleggende behov så søkeren kan bo hjemme så lenge som mulig.

Hvem kan få tjenesten?

Tjenesten er basert på samtaler, faglig vurdering og kartlegging. Vi legger storvekt på evne til egenomsorg og helsetilstand. Rus- og miljøarbeidertjenester vurderer behovet fortløpende.

Søkeren må

 • bo eller oppholde seg i Oppegård kommune
 • være helt eller delvis ute av stand til å ta vare på seg selv

Innhold

Tjenester og nivå er basert en vurdering av hva som er forsvarlig og hensiktsmessig. Eksempler på tjenester er å

 • kartlegge funksjoner knyttet til mål, verdier, ressurser, mestringsstrategier og nettverk
 • føre tilsyn, observere og følge opp helsetilstand
 • gi råd, veiledning og hjelp til å nå egne mål
 • drive individuell oppfølging/samtaler
 • koordinere (primærkontakt) ansvarsgruppe eller tverrfaglige team (IP)
 • gi råd, veiledning og hjelp til å forstå og mestre sykdom
 • gi praktisk hjelp/opplæring i hjemmet
 • åpne og sortere post
 • hjelpe brukeren med å lage kriseplan, planlegge og gjøre innkjøp, sette opp budsjett og søke om bolig.

Lovhjemmel

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3 (§ 3-2).

Hvem kan få tjenesten?

Mennesker med rusproblemer og behov for helse- og omsorgstjenester i hjemmet kan få rus og miljøarbeidertjenester i hjemmet.

Betaling

Tjenesten er gratis.

Offentlig tannhelsetjeneste

Personer som har mottatt tjeneste i mer enn tre måneder, og regelmessig minst en gang i uken, har rett til fri tannhelsetjeneste ved den offentlige tannhelsetjenesten. Det er Fylkeskommunen som administrer tjenesten.

Hvordan få tjenesten?

 • Send skriftlig søknad til NAV Oppegård v/Rustjenesten
 • Ved ny henvendelse innkaller vi brukeren til en kartleggingssamtale innen to uker.
 • Vi fatter enkeltvedtak ca. tre til fire uker etter vi har hatt kartlegging.
 • Søkeren kan klage på alle vedtak. Du får informasjon om hvordan du kan klage sammen med det skriftlige vedtaket.
 • Vi kan hjelpe til med å fylle ut søknaden.