Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Plikten til grunnskoleopplæring begynner når oppholdet har vart i tre måneder.

Grunnskoleopplæringen skal som regel starte det kalenderåret barnet fyller seks år, og vare til eleven har fullført det tiende skoleåret.

Etter sakkyndig vurdering og med skriftlig samtykke fra foreldrene kan barnets skolestart utsettes ett år. Barnet kan også starte på skolen ett år før hvis foreldrene søker om det og det ligger en sakkyndig vurdering til grunn. Barnet må da ha fylt fem år innen 1. april.

Les mer om rettigheter og plikter i Opplæringsloven kap 2.