Pleie- og omsorgstrengende skal gjennom hjelp til selvhjelp gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Rehabiliteringsopphold er et tilbud til brukere som har behov for rehabilitering med sikte på å komme hjem til egen bolig og oppnå den hverdagstilværelsen de ønsker, innenfor realistiske rammer.

Hvem kan få tjenesten?
Opphold i institusjon gis etter Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3, § 3-2. Det vises også til forskrift om habilitering og rehabilitering §§ 1 og 2. Rehabiliteringsopphold tildeles etter en streng, individuell vurdering og behovet vurderes fortløpende. Utgangspunktet er at:

 • Brukeren må være bosatt i Oppegård kommune
 • Det må være mulig å trene opp en eller flere funksjoner
 • Brukeren må være motivert for rehabilitering
 • Det må være behov for tverrfaglig kompetanse
 • Medisinsk utredning må være ferdig (denne må være dokumentert)

Innhold i tjenesten
I samarbeid med den enkelte iverksettes rehabiliteringstiltak for å oppnå den hverdagstilværelsen brukeren ønsker, innenfor realistiske rammer. I dette inngår:

 • Utredning og observasjon
 • Bistand til å utarbeide individuelle mål
 • Trening og veiledning, individuelt og i grupper
 • Bistand til å ivareta egenomsorg/personlig hygiene
 • Behovsutredning og formidling av hjelpemidler
 • Hjelp/veiledning til praktisk tilrettelegging av hjemmesituasjonen/bolig
 • Et rehabiliteringsopphold er tidsbegrenset

Pris for tjenesten
Pris for korttidsopphold følger statens satser inntil 60 dager per kalenderår. Jfr. Forskrift om vederlag beregnes en annen døgnpris når korttidsoppholdet varer utover 60 dager i et kalenderår.

Hva kan du forvente?

 • Vi yter tjenesten slik det kommer frem i vedtaket, til de tider som er satt opp og med det innhold som er beskrevet
 • Vi yter tjenesten med respekt for deg og din livssituasjon
 • Vi planlegger og iverksetter rehabiliteringstiltak i samarbeid med brukeren
 • Vi overholder vår taushetsplikt
 • Vi setter i gang individuelle planer der det er hensiktsmessig

Hva forventer vi av deg?

 • Du må være motivert for rehabilitering
 • Du samtykker i å reise hjem til avtalt dato

Lover og retningslinjer
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Hvordan få tjenesten - søknadsprosess?

 • Søknad, som brukeren har samtykket til, sendes skriftlig til Bestillerkontoret: Søknadsskjema
 • Søknad kan også sendes via PLO-meldinger fra sykehus, som brukeren har samtykket til å sende
 • Innen to uker sendes bekreftelse på at søknad er mottatt
 • Hvis du får innvilget rehabiliteringsopphold, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om for hvilken tid du er innvilget rehabiliteringsopphold og innhold i oppholdet
 • Søkere kan klage på alle vedtak. Informasjon om klageadgang følger det skriftlige vedtaket

Synspunkter
Hvis du eller din representant opplever at forventingene ikke ivaretas, kan du gi gi muntlig tilbakemelding, eller sende brev eller e-post til kommunen. Se kontaktinformasjon nedenfor. Du kan også gi tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser, som gjennomføres jevnlig. Disse brukes til å forbedre tjenesten.

Kontaktinformasjon
Bestillerkontoret, tlf. 66 81 90 90
Postadresse: Oppegård kommune, Bestillerkontoret, Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Postmottak