Vedtatt detaljregulering for Fortettingsområde ved Ormerudveien

Oppegård kommunestyre vedtok detaljregulering for Fortettingsområde ved Ormerudveien 23. november 2015.

Målet med detaljreguleringen er å legge til rette for nye boliger i blokkbebyggelse, legge om  krysset Fjellveien/Ormerudveien, oppgradere Ormerudveien og opparbeide ny gang- og sykkelvei og fortau langs Ormerudveien innenfor planområdet.

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på reguleringsvedtaket innen tre uker.

Du kan sende klage på vedtaket, og eventuelt krav om innløsning til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, Postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til Oppegård kommune.

Fristen er 24. desember 2015. Merk klagen med saksnummer 15/784.

Planbeskrivelse  
Plankart  
Reguleringsbestemmelser  
Vedtak – samlet saksfremstilling