Detaljregulering for Skogsåsen

Tirsdag 21. juni 2016 vedtok Oppegård kommune å legge forslag til detaljregulering for Skogsåsen ut til offentlig ettersyn, så alle interesserte kan uttale seg. Se planområdet på kartet.

Formålet med detaljreguleringen er å utvikle et nytt boligområde med nærhet til offentlig kommunikasjon, lokalsenter og store rekreasjonsområder. Det er planlagt å bygge ca. 157 rekkehus og 64 leiligheter. Planen legger til rette for ny barnehage, store uteområder, ny rundkjøring i Tverrveien og et gjennomgående gang- og sykkelveinett.

Du kan se planforslaget  i resepsjonen på rådhuset eller på biblioteket i Kolben.

Send eventuelle merknader til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, pb.  510, 1411 Kolbotn. Du kan også sende merknader via kommunens nettside under Selvbetjening/høringssvar. Bruk saksnummer 15/5696.

Frist:  1. september 2016.  

Vedlegg

Saksdokumenter
Illustrasjonsplan
Innkommende merknader til plankartet
Planbeskrivelse
Plankart
Reguleringsbestemmelser
ROS-analyse

Plankartet viser avgrensning

Skogsåsen avgrensning av planområdet