Detaljregulering med konsekvensutredning for Fløysbonn næringspark

Halvorsen og Reine AS varsler på vegne av Kongeveien Eiendom AS oppstart av planarbeid med tilhørende utbyggingsavtale, samt høring av forslag til planprogram for detaljreguleringsplan for del av Fløysbonn, Oppegård kommune.

Innspill, samråd og medvirkning 

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til planleggingsfirmaet.

Spørsmål sendes til:

Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL.
Hotvetallèen 11, 3018 Drammen,
tlf. 32 21 52 90, e-post: norrud@heras.no.

Merknader

Frist for å sende inn merknader var 20. juni 2017.

Her kan du lese dokumentene:

Varslingsbrev 
Planavgrensning  
Planprogram