Detaljregulering for Greverud senter

Oppegård kommunestyre vedtok detaljregulering for Greverud senter 9. mai 2016.

Målet med detaljreguleringen er å legge til rette for et nytt lokalsenter med butikker, leiligheter, utvidelse av eksisterende sykehjem, samt torg og bedre infrastruktur for gang og sykkel. 

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket innen tre uker.

Klage på vedtaket, og eventuelt krav om innløsning, kan du sende til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post: Oppegård kommune. Merk klagen med saksnummer 15/2333.

Frist for å klage er 9. juni

Vedtak  
Plankart  
Planbeskrivelse  
Reguleringsbestemmelser  
Risiko- og sårbarhetsanalyse   
Vedlegg 4 Illustrasjonsplan   

Oversikt over planområdet:

Oversiktskart Greverud senter