Detaljregulering av Skogsåsen

Oppegård kommunestyre vedtok detaljregulering for Skogsåsen 28. november 2016. Se planområdet på kartet.

Detaljreguleringen legger til rette for å utvikle et nytt boligområde med nærhet til offentlig kommunikasjon, lokalsenter og store rekreasjonsområder. Det er planlagt ca. 157 rekkehus og 64 leiligheter på området. Planen legger også til rette for ny barnehage, store uteområder, ny rundkjøring i Tverrveien og et gjennomgående gang- og sykkelveinett.

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på reguleringsvedtaket innen tre uker. Du kan sende klage og eventuelt krav om innløsning til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, Postboks 510, 1411 Kolbotn. Du kan også sende klage her på våre nettsider under Høringssvar. Saksnummer 15/5696.

Fristen er 23. desember 2016

Dokumenter i saken:

Samlet saksfremstilling 
Planbeskrivelse  
Plankart  
Reguleringsbestemmelser