REGLEMENT FOR UTLEIE AV LOKALER VED GREVERUD SKOLE

Skolelokalene i Oppegård kan leies eller lånes til fritidsvirksomhet og kulturelt arbeid forøvrig i den utstrekning de ikke er til ulempe for skolens virksomhet.

Leietaker sender skriftlig søknad til skolens administrasjon pr brev eller E-post; greverud.skole@oppegard.kommune.no. Administrasjonen sender skriftlig bekreftelse tilbake.

Nøkkel

Leietager må hente og levere nøkkel på skolens kontor etter avtale. 

Nøkkelansvarlig/leietaker kvitterer med navn og telefonnummer på nøkkelskjema, samt undertegner på leiekontakten og branninstruksen.  Det betales et nøkkeldepositum på kr 1000,- hvis ikke annet beløp er avtalt. 

Utleiesatser

Vi viser til kommunens betalingssatser for utleie av idretts- og skoleanlegg vedtatt i kommunestyret 26.03.2012.  
Desember og juni er unntatt fra utleie. Forøvrig må leietaker vike hvis skolen trenger lokalene til eget arrangement.

Leietaker har ansvar for:

  • evakueringen i tilfelle brann.  Se punktet ”brannberedskap” under.
  • at ingen uvedkommende kommer inn i bygningen.
  • at bare den del av skoleanlegget og det inventaret som leieforholdet omfatter benyttes.
  • at rom og inventar behandles med forsiktighet. Dersom skader skulle oppstå, må det straks meldes fra til skolen. Leietaker plikter å utbedre eller erstatte skaden.
  • at det ikke røykes eller nytes alkohol i skolebygningene.
  • at lokalene er ryddet og feiet etter bruk, forlates i samme stand som når en kommer. Om nødvendig må lokalet vaskes da det ofte skal brukes til undervisning morgenen etter.
  • at kaffe, te, kildevann, matvarer etc. som oppbevares på kjøkken, ikke blir rørt
  • at alle lys er slukket og vinduer og dører er lukket og låst når bygningen forlates.
  • at skolens alarmtider følges (Hvis alarmen utløses må leietaker dekke kostnadene til vaktselskapet.)  Se punktet ”Alarmtider” under                       

Overnatting i skolens lokaler

Ved ønske om overnatting skal det på forhånd avklares med skolen.  I tillegg skal Nordre Follo brann og feievesen informeres skriftlig i god tid før overnatting finner sted. Leietager pålegges å ha våken nattevakt.

Kommunens vakttelefon
Hvis det under leieperioden skulle oppstå uforutsette ting, som trenger umiddelbar utbedring, må kommunens vakttelefon kontaktes; mobil 482 31 200.

Alarmtider  
Alarmen er normalt avstengt i tidsrommet: kl 06.00 – 22.00 (hverdager) og kl. 09.00 - 22.00 (helgen). Annen alarmtid kan forekomme på enkelte bygninger.

Brannberedskap
Ansvarlig leietaker skal gjøre seg kjent med nødutgangene i tilknytning til lokalet/lokalene de leier, og ha ansvaret for evakuering av lokalet ved brann.
Brannvarslingen går direkte til brannvesenet. Hvis brannalarmen utløses eller brann oppdages ringer ansvarlig leietaker 110 for å ha kontakt med uttrykningspersonell frem til ankomst.
Leietaker kvitterer på egen branninstruks når nøkkel hentes.