Faktorer som påvirker radonkonsentrasjonene i inneluft er byggets konstruksjon og tetthet mot byggegrunnen, ventilasjon, geologiske forhold, og klima.

Risikoen for å utvikle lungekreft er høyest for dem som røyker eller har røkt.

Måleenhet

Radonkonsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3), og i vann med becquerel per liter vann (Bq/l, eventuelt kBq/m3).

Krav

For bygg oppført etter 1. juli 2010 skal tiltak iverksettes når verdien er over 100 Bq/m3 (tiltaksgrense). Maksimumsgrensen er 200 Bq/m3. Les mer om grensene på Strålevernets nettsider (se nederst).

Fra 1. januar 2014 ble det innført nye retningslinjer for radonnivå for skoler, barnehager og utleieboliger, og tiltaksgrensen er på 100 Bq/m3 og absolutt grense 200 Bq/m3.

Regelverk

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)
Forskriften har krav om radonnivå for skoler, barnehager og utleieboliger.

Byggteknisk forskrift
Forskriften utyper bestemmelser i plan- og bygningsloven: En bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak, slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses, og radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige grenseverdien 200 Bq/m3.

Radon i Oppegård  

Statens strålevern gjennomførte i samarbeid med Oppegård kommune en kartlegging av radonkonsentrasjonen i kommunen vinteren 2000/2001. Kommunen har også kartlagt alle barnehager og skoler. Som følge av kartleggingen anbefaler vi alle som har boliger med oppholdsrom i 1. etasje og underetasje å måle radon.

Oppegård kommunes ansvar

Miljørettet helsevern fører tilsyn med radonnivået i barnehager, skoler og utleieboliger, medvirker i planarbeid og risiko- og sårbarhetsanalyse, samt gir råd og veiledning.

Måle radon i egen bolig

Statens strålevern anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen.

Radon måles med sporfilm som du legger ut i huset ditt over en periode på ca. to måneder i vinterhalvåret, i perioden 15. oktober til 15. april. Instruksjoner medfølger sporfilmene. Sporfilmene sender du så inn til analyse.

Det er mange firmaer som selger sporfilm til radonmåling, disse kan du finne ved å søke på internett.

Mer informasjon

På nettsidene til Statens strålevern finner du mer informasjon om radon.

Her kan du se resultatene fra Kartlegging av radon i Oppegård

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)

Kontakt Miljørettet helsevern

Kontaktperson: Rådgiver i miljørettet helsevern
Pb. 510, 1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
E-post: Miljørettet helsevern

Publikasjoner

Måleprosedyre for radon i boliger