Elevråd

Alle grunnskoler med 5. - 7. og 8. - 10. årstrinn skal ha et elevråd med representanter for elevene.

Det er ingen begrensning i hvilke saker elevrådet kan ta opp. I hovedsak er det saker som angår skole-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser. Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen.

Loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser.

Fordi elevrådet representerer alle elever ved skolen er vedtak her et uttrykk for elevenes vilje. Rektor vil derfor ta hensyn til elevrådenes vedtak i de fleste tilfeller. 

 

Foreldrekontakter

Hver klasse skal velge en klassekontakt og en FAU-kontakt.

Representantene velges enten på foreldremøtet på våren (for neste skoleår) eller på høstens foreldremøte. Fjorårets representanter er ansvarlig for valg av nye.

Etter valget skal de nye represententene meldes inn til skolen og til FAU. Fjorårets representanter gjelder til nye er valgt. Skolen legger inn navnene etterhvert som vi får dem inn.

 

Foreldreråd og FAU

Ved hver skole skal det være et foreldreråd, der foreldre som har barn på skolen er medlemmer.

Foreldrerådet skal ivareta foresattes felles interesser og bidra til at foreldrene medvirker aktivt til å skape et godt skolemiljø.

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), som vanligvis består av foreldrekontakter. FAU behandler saker på vegne av foreldrerådet. Arbeidsutvalget velger to representanter og to vararepresentanter til Samarbeidsutvalget.

 

Samarbeidsutvalg

Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) der ansatte, foreldre, elever og rektor deltar.

I Oppegård deltar også politisk valgte representanter i SU.

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Referater fra SU sendes Utvalg for kultur og oppvekst til orientering.

 

Skolemiljøutvalg

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg (SMU). Her er elever, foreldre, ansatte, skolens ledelse og kommunen representert. Elevene og foreldrene skal sammen være i flertall.

SMU skal medvirke til at det skapes et godt skolemiljø og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Det skal føres referat fra møtene.