Psykisk helsetjeneste arbeider for at brukere og deres familier skal mestre hverdagslivet best mulig, ved å fokusere på egne ressurser, muligheter, forebygging og nettverk. Vi skal bidra til å gi trygghet, aktivitet og opplevelse av mening i hverdagen for deg som har en psykisk lidelse. Målet med alle tjenestene er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. Hjelpen gis med utgangspunkt i hva bruker selv kan gjøre.

Hvem kan få tjenestene?

  • Personer over 18 år som på grunn av sin psykiske lidelse, har behov for hjelp, støtte og veiledning i hverdagen.
  • Personer som bor eller oppholder seg i Oppegård kommune og som har rett til tjenesten etter Pasient- og brukerrettighetsloven.

Psykisk helse under 18 år

Barn og unge under 18 år kan kontakte helsestasjon på skolene eller helsestasjon for ungdom. Ungdom ned til 16 år kan også benytte tilbudet "Forebyggende psykisk helsehjelp".

Tjenester for personer med psykiske helseutfordringer

Les mer om forventninger til tjenestene og hva de inneholder fra disse lenkene:

Tildeling og omfang av tjenestene avgjøres etter søknad og en individuell vurdering og nedfelles i et enkeltvedtak. Vi tar alltid utgangspunkt i den konkrete situasjonen og hva søkeren kan klare selv.

Vi kan ikke tilby

  • Henvisning til psykolog/psykiater eller innleggelser ved psykiatrisk institusjon, men kan bistå deg i forhold til kontakt med lege som kan henvise
  • Transport til ulike ærender
  • Flytting og økonomistyring, men vi bistår med hjelp for å komme i kontakt med og samarbeide med de som kan bistå med slike tjenester.

Slik søker du

1. Du kan levere søknadsskjema i posten til Psykisk helsetjeneste, Postboks 510, 1411 Kolbotn. Du kan også komme innom oss og levere søknaden personlig.

2. Du kan be om bistand fra oss til å fylle ut en søknad

Her kan du laste ned søknadsskjema