Hensikt med tjenesten

Målet med tjenesten er å gi hjelp til å mestre livet for personer som opplever funksjonstap på grunn av psykiske helseproblemer.  Helsetjenesten skal gis i hjemmet, slik at søker kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

Kriterier/vilkår

Tildeling vurderes med utgangspunkt i samtaler og kartlegging, hvor vi legger vesentlig vekt på evne til å ivareta egenomsorg og helsetilstand. Omfang avgjøres etter individuell samtale og faglig vurdering, og behovet vurderes fortløpende. Vi tar utgangspunkt i at søker helt eller delvis ute av stand til å ivareta egen helse.

Hjemmel

Helse- og omsorgstjenesteloven kapitel 3 (§ 3-2 (6-a))
Pasient- og brukerrettighetsloven, § 2,1a

Hvem kan få tjenesten

 • Personer med psykiske helseproblemer som helt eller delvis ikke er i stand til å ivareta egen helse
 • Du må bo eller oppholde deg i kommunen for å få tjenesten

Tjenesten innhold

Psykisk helsehjelp gis i forhold til den funksjonssvikt som sykdommen gir. Dette er aktuelle tiltak:

 • Funksjonskartlegging, knyttet til mål, verdier, ressurser, mestringsstrategier og nettverk
 • Tilsyn, observasjon og oppfølging av helsetilstand
 • Råd, veiledning og hjelp til oppfølging av egne mål
 • Individuell oppfølging/samtaler
 • Opprette primærkontakt
 • Råd, veiledning og hjelp i forhold til sykdomsforståelse og mestring
 • Hjelp til å utarbeide kriseplan
 • Råd, veiledning og hjelp til å administrere medisiner

Betaling

Tjenesten er gratis.

Hvordan få tjenesten – søknadsprosessen

Søknadsskjema finner du i Kolben hos Psykisk helsetjeneste og her på nett:

Søknadsskjema

 1. Send skriftlig søknad til Psykisk helsetjeneste, postboks 510, 1411 Kolbotn
 2. Ved nye henvendelser sendes vi et foreløpig svar og kaller inn til en kartleggingssamtale innen to uker
 3. Enkeltvedtak fattes ca. 2-4 uker etter kartleggingssamtalen
 4. Søker kan klage på alle vedtak. Informasjon om klageadgang følger det skriftlige vedtaket.

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden.

Hva du kan forvente av oss?

Du kan forvente at vi

 • fatter et vedtak som gir deg de rettigheter du har krav på etter Pasient- og brukerrettighetsloven
 • gir tjenesten i henhold til enkeltvedtaket
 • lar kartleggingssamtalene være grunnlag for oppfølging
 • stiller med tverrfaglig team, som har relevant kompetanse innenfor sykisk helsearbeid
 • er opptatt av respekt og overholder taushetsplikten
 • prioriterer samhandling med andre offentlige instanser, når samtykke er gitt
 • ivaretar informasjonsplikten i forhold til eksisterende hjelpetiltak og aktiviteter
 • gir beskjed så rask som mulig, hvis vi ikke kan gi avtalte tjenester
 • ivaretar barns spesielle behov i forhold til mors eller fars lidelser

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du

 • selv er villig til å jobbe med dine problemer
 • gjør deg kjent med vedtaket du får
 • gir oss tillatelse til å inngå et samarbeid med din fastlege, når dette er nødvendig
 • samtykker til samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser
 • følger opp de avtalene som inngås og gir beskjed hvis du blir forhindret
 • ikke røyker eller bruker rusmidler når ansatte er til stede
 • holder husdyr på eget rom når ansatte er til stede, og ber om det
 • samtykker til at vi tilrettelegger hjemmet ditt med nødvendige tekniske hjelpemidler - dette gjelder også ute