Hensikt med tjenesten

Målet med tjenesten er å bidra til mestring av livet for personer som opplever funksjonstap på grunn av psykiske helseutfordringer. Tjenestene skal bidra til å forebygge utvikling av psykiske helseutfordringer.

Kriterier/vilkår

Tildeling av psykisk helsetjeneste vurderes med utgangspunkt i en individuell samtale og kartlegging, hvor vi legger vekt på evne til å ivareta egenomsorg og helsetilstand. Omfang avgjøres etter faglig vurdering, og behovet vurderes fortløpende. Vi tar utgangspunkt i at søker er helt eller delvis ute av stand til å ivareta egen psykisk helse.

Hjemmel

Helse- og omsorgstjenesteloven kapitel 3 (§3-2 (4))
Pasient- og brukerrettighetsloven, § 2,1a

Hvem kan få tjenesten?

 • Personer som opplever funksjonstap som følge av psykiske helseproblemer
 • Du må bor eller oppholder deg i kommunen

Tjenesten kan inneholde

Psykisk helsehjelp gis i forhold til den funksjonssvikt som sykdommen gir. Aktuelle tiltak kan være:

 • Funksjonskartlegging, knyttet til mål, verdier, ressurser, mestringsstrategier og nettverk
 • Råd, veiledning og hjelp til oppfølging av egne mål
 • Individuell oppfølging/samtaler knyttet til egen bedringsprosess
 • Kurs- og gruppetilbud
 • Opprette primærkontakt
 • Råd, veiledning og hjelp i forhold til sykdomsforståelse og mestring
 • Hjelp til å utarbeide kriseplan
 • Råd og veiledning om bruk av medisiner

Betaling

Det kan være egenbetaling på materiell til eksempelvis kurs, ellers er tjenesten gratis.

Hvordan få tjenesten – søknadsprosessen

Søknadsskjema finnes på kommunens nettsider, og i Kolben hos Psykisk helsetjeneste.

 1. Send skriftlig søknad til Psykisk helsetjeneste, postboks 510, 1411 Kolbotn
 2. Ved nye henvendelser sendes vi et foreløpig svar og kaller inn til en kartleggingssamtale innen to uker
 3. Enkeltvedtak fattes ca. 2-4 uker etter kartleggingssamtalen
 4. Søker kan klage på alle vedtak. Informasjon om klageadgang følger det skriftlige vedtaket.

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden