Formål

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til barn på 1. - 4. trinn. Dette er hjemlet i opplæringsloven

§ 13-7. Tilbudet kommer i tillegg til den daglige undervisningstiden og strekker seg utover skoleårets varighet. Opplegget i SFO tar utgangspunkt i barnas behov for tilsyn, omsorg, sosial læring og lek og tilrettelegges ut fra det enkelte barns alder, funksjonsnivå og interesser. Rektor er den øverste administrative og faglige leder for skolefritidsordningen ved den enkelte skole. SFO-leder er daglig leder.

Åpningstider

SFO holder åpent 11 måneder i året og er stengt fire hele uker i tilknytning til juli. SFO er også stengt 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret. Daglig åpningstid i SFO er fra kl. 07.30 før undervisningstid og til kl. 17.00 etter undervisningstid alle. Det kan velges mellom 5, 4, 3 eller 2 dagers opphold pr. uke.

Det kan velges mellom 10 og 11 måneders opphold. 11 måneder dekker opphold i SFO i alle skolens ferier og fridager (iflg. skoletidsplanen) med visse unntak som bekreftet i vedtektenes § 3 Åpningstider. 10 måneder gir opphold innenfor rammen av skoleårets 190 dager.

Søskenmoderasjon

Betalingssatsene fastsatt av kommunestyret angir foreldrebetalingen for ett barn. Foresatte med mer enn ett barn i SFO i Oppegård kommune, innrømmes søskenmoderasjon etter følgende regler: Barn i samme familie/husstand nummereres etter alder. For det første barnet (det yngste) betales 100%, for det andre barnet 70%, for det tredje barnet og eventuelle etterfølgende barn 25%.

Det gis søskenmoderasjon på alle betalingssatser; ordinær oppholdstid, enkelt dager og 11. måneden (ferietilbud).

Søskenmoderasjon omfatter hel- og halvsøsken som bor fast sammen.

Redusert betaling

Dersom foreldrenes samlede inntekter er under 300.00,- pr. år, kan det søkes om å få redusert betaling med 50%. Søknaden sendes Oppegård kommune v/Oppvekst, postboks 510,1411 Kolbotn.                                                                                        

Pris

Prisen pr. måned innenfor ordinære skoledager er lik og fordelt over 10 måneder. Dersom man også ønsker å benytte seg av SFO i skolens ferie- og fridager, påløper et tillegg på kr. 408,- pr. mnd. For å kunne benytte seg av SFO i ferier og fridager, må man være påmeldt 11-måneders opphold.

 

 Priser på SFO 2019/2020     
Tilbud:Pris:1/2-pris
aug, og juni

Pris SFO

m/ ferietilbud:

1/2-pris

aug. og juni m/ferietilbud:

     
2-dager             2030101524401220     
3-dager2190109526101305     
4-dager2570128529901495     
5-dager2950147533701685     
Kjøp av enkelt dag                360        
Kjøp av enkeltdag, i ferie/skolens fridag                520        
          

Søskenmoderasjon er 30 % for det andre barnet og 75 % for det tredje barnet og eventuelt etterfølgende barn

(eldste barn får moderasjon)

 

 

Forbehold

Kommunen forbeholder seg retten til å endre satsene.