Priser i kommunale barnehager

Åpen barnehage er gratis. Dette er prisene i de kommunale barnehagene:

Fra 1. januar 2019

Plasstype Maksimalpris Kostpenger
Heldagsplass 2 990 400
Deltidsplass
25 timer/uke
halvdagsplass
30 timer/uke
2 240 200

Alle får automatisk maksimalpris med mindre det er innvilget redusert betaling på grunnlag av inntekt. 

2018

Plasstype Maksimalpris Kostpenger
Heldagsplass 2 910 400
Deltidsplass
25 timer/uke
halvdagsplass
30 timer/uke
2 180 200

Alle får automatisk maksimalpris med mindre det er innvilget redusert betaling på grunnlag av inntekt. 

Priser i private barnehager

Alle private barnehager har samme maksimalpris for heldagsplass som kommunale barnehager. Pris for deltidstilbud og kostpenger fastsettes av eier og kan derfor avvike. Kommunen gir tilskudd til private barnehager slik at de kan tilby de samme moderasjonsordningene som kommunale barnehager. De er omtalt under.

Moderasjoner

Søskenmoderasjon

Husholdninger som har flere enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Det er 30 % moderasjon for barn nummer to og 50 % moderasjon fra og med barn nummer tre. Barna nummereres i stigende alder slik:

Første barn (det yngste) 100 % betaling
Andre barn 70 % betaling
Tredje barn 50 % betaling

Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon. Det er ikke søskenmoderasjon på kost.

Moderasjon på grunnlag av inntekt - barnehageåret 2018/2019

Husholdninger med samlet inntekt lavere enn kr 533 500 får redusert betaling. Du må selv søke om å få redusert betaling. Du må søke på nytt for hvert barnehageår. Siste års skattemelding er dokumentasjon på inntekt. For søknader som gjelder barnehageåret 2018/2019 skal skattemelding for 2017 brukes som dokumentasjon. 

Søknadsskjema med veiledning (fra 1. august 2018)

Oppegård kommune behandler søknader for barn som er bostedsregistrert i Oppegård kommune, dvs. også når barn har barnehageplass i en annen kommune. 

Betalingssatsen tilsvarer 6 prosent av inntekten i året, hvis barnet har heldagsplass. Eksempler på betalingssatser:

Inntekt 
100 000
100 000 x 6 % /
11 måneder =
545 per måned
Inntekt 
250 000
250 000 x 6 % /
11 måneder =
1 364 per måned
Inntekt 
350 000
350 000 x 6 % /
11 måneder =
1 909 per måned
Inntekt 
450 000
450 000 x 6 % /
11 måneder =
2 455 per måned

For deltidsplass / halvdagsplass tilsvarer betalingen 4,5 prosent av inntektsgrunnlaget.

Gratis kjernetid - barnehageåret 2017/2018

Ved søknad om redusert betaling på grunn av inntekt, vil familier med en samlet inntekt under kr 450 000 også få 20 timer gratis per uke for 3-, 4- og 5-åringer (barn f. 2014, 2013 og 2012) og for barn med utsatt skolestart.

De som har rett til gratis kjernetid kan velge å bruke kun de 20 timene som er gratis.  

Gratis kjernetid - barnehageåret 2018/2019

Ved søknad om redusert betaling på grunn av inntekt, vil familier med en samlet inntekt under kr 462 000 også få 20 timer gratis per uke for 3-, 4- og 5-åringer (barn f. 2015, 2014 og 2013) og for barn med utsatt skolestart.

De som har rett til gratis kjernetid kan velge å bruke kun de 20 timene som er gratis.  

Betaling

Antall betalingsterminer

For 30 timers tilbud på Toppenhaug er det 10 betalingsterminer i året. Det er ½ betaling i august og juni og betalingsfri i juli. De andre barnehagene har 11 betalingsterminer med juli som betalingsfri måned.

Faktura

Kommunen oppfordrer foreldre til å bruke eFaktura eller AvtaleGiro. Betalingsfristen er den 15. i måneden.

Betaling ved oppstart

Den måneden barnet begynner i barnehage beregnes betalingen forholdsmessig ut fra den oppstartsdatoen barnet er tilbudt.