Priser i kommunale barnehager

Åpen barnehage er gratis. Dette er prisene i de kommunale barnehagene:

Fra 1. august 2019

Plasstype Maksimalpris Kostpenger
Heldagsplass 3 040 400

Deltidsplass*
25 timer/uke
Halvdagsplass**
30 timer/uke

2 280 200

* Heldag mandag - onsdag - fredag/tirsdag - torsdag annen hver uke.
** Halvdag kun i Vestre Greverud barnehage avd. Toppenhaug for barn 3-5 år.

Alle får automatisk maksimalpris med mindre det er innvilget redusert betaling på grunnlag av inntekt. 

Fra 1. januar 2019

Plasstype Maksimalpris Kostpenger
Heldagsplass 2 990 400
Deltidsplass
25 timer/uke
halvdagsplass
30 timer/uke
2 240 200

Priser i private barnehager

Alle private barnehager har samme maksimalpris for heldagsplass som kommunale barnehager. Pris for deltidstilbud og kostpenger fastsettes av eier og kan derfor avvike. Kommunen gir tilskudd til private barnehager slik at de kan tilby de samme moderasjonsordningene som kommunale barnehager. De er omtalt under.

Moderasjoner

Søskenmoderasjon

Husholdninger som har flere enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Det er 30 % moderasjon for barn nummer to og 50 % moderasjon fra og med barn nummer tre. Barna nummereres i stigende alder slik:

Første barn (det yngste) 100 % betaling
Andre barn 70 % betaling
Tredje barn 50 % betaling

Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon. Det er ikke søskenmoderasjon på kost.

Moderasjon på grunnlag av inntekt fra 1. august 2019

Husholdninger med samlet inntekt lavere enn kr 557 330 får redusert betaling etter søknad. Du må søke på nytt for hvert barnehageår. Siste års skattemelding er dokumentasjon på inntekt. For søknader som gjelder barnehageåret 2019/2020 skal skattemelding for 2018 brukes som dokumentasjon.

Oppegård kommune behandler søknader for barn som er bostedsregistrert i Oppegård kommune, dvs. også når barn har barnehageplass i en annen kommune. 

Betalingssatsen tilsvarer 6 prosent av inntekten i året, hvis barnet har heldagsplass.

For deltidsplass / halvdagsplass tilsvarer betalingen 4,5 prosent av inntektsgrunnlaget.

Søknadsskjema

Søknadsskjema med veiledning (fra 1. august 2019)

Moderasjon på grunnlag av inntekt fra 1. januar 2019

Husholdninger med samlet inntekt lavere enn kr 548 500 får redusert betaling. Du må selv søke om å få redusert betaling. Du må søke på nytt for hvert barnehageår. Siste års skattemelding er dokumentasjon på inntekt. For søknader som gjelder barnehageåret 2018/2019 skal skattemelding for 2017 brukes som dokumentasjon. 

Søknadsskjema

Søknadsskjema med veiledning (fra 1. januar 2019)

Gratis kjernetid fra 1. august 2019

Ved søknad om redusert betaling på grunn av inntekt, vil familier med en samlet inntekt under kr 548 500 også få 20 timer gratis per uke for2-, 3-, 4- og 5-åringer (barn f. 2017, 2016, 2015 og 2014) og for barn med utsatt skolestart. De som har rett til gratis kjernetid kan velge å bruke kun de 20 timene som er gratis.

Gratis kjernetid fra 1. januar 2019

Ved søknad om redusert betaling på grunn av inntekt, vil familier med en samlet inntekt under kr 462 000 også få 20 timer gratis per uke for 3-, 4- og 5-åringer (barn f. 2015, 2014 og 2013) og for barn med utsatt skolestart.

De som har rett til gratis kjernetid kan velge å bruke kun de 20 timene som er gratis.  

Betaling

Antall betalingsterminer

For 30 timers tilbud på Toppenhaug er det 10 betalingsterminer i året. Det er ½ betaling i august og juni og betalingsfri i juli. De andre barnehagene har 11 betalingsterminer med juli som betalingsfri måned.

Faktura

Kommunen oppfordrer foreldre til å bruke eFaktura eller AvtaleGiro. Betalingsfristen er den 15. i måneden.

Betaling ved oppstart

Den måneden barnet begynner i barnehage beregnes betalingen forholdsmessig ut fra den oppstartsdatoen barnet er tilbudt.