Mål med tjenesten

Målet med tjenesten er å gi hjelp til å mestre livet for personer som opplever funksjonstap på grunn av psykiske helseproblemer. Tjenesten skal bidra til å ivareta egenomsorg og styrke den enkeltes mulighet til å greie dagliglivets praktiske gjøremål. Tjenesten innebærer tidsavgrenset opplæring og hjelp til å fastholde allerede eksisterende ferdigheter.

Kriterier/vilkår

Tildeling vurderes med utgangspunkt i samtaler, kartlegging av funksjonsnivå, søkers evne til å ivareta daglige gjøremål og egenomsorg. Omfanget avgjøres etter individuell samtale og faglig vurdering, og behovet vurderes fortløpende.

Vi tar utgangspunkt i at søker

 • helt eller delvis er ute av stand til å gjennomføre dagliglivets gjøremål
 • har evne og potensiale for opplæring

Hjemmel

Helse- og omsorgstjenesteloven kapitel 3 (§ 3-2 (6-b)).

Hvem kan få tjenesten

Personer som har et særlig hjelpebehov for å få utført praktiske gjøremål og andre av dagliglivets oppgaver i hjemmet.
Du må bo eller oppholde deg i kommunen og du må selv ønske å få hjelp.

Tjenestens innehold

Tjenestens innhold og varighet vurderes etter grundig kartlegging i forhold til behov - i samråd med brukeren og kan inneholde:

 •  opplæring og veiledning i strukturering av hverdagen
 • opplæring og veiledning i dagliglivets praktiske gjøremål

Betaling

Tjenesten er gratis.

Hvordan få tjenesten – søknadsprosessen

Søknadsskjema finner du i Kolben hos Psykisk helsetjeneste og her på nett:

Søknadsskjema

 1. Send skriftlig søknad til Psykisk helsetjeneste, postboks 510, 1411 Kolbotn
 2. Ved nye henvendelser sender vi et foreløpig svar og kaller inn til en kartleggingssamtale innen to uker
 3. Enkeltvedtak fattes ca. 2-4 uker etter kartleggingssamtalen
 4. Søker kan klage på alle vedtak. Informasjon om klageadgang følger det skriftlige vedtaket

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden.

Hva du kan forvente av oss?

Du kan forvente at vi

 • fatter et vedtak som gir deg de rettigheter du har krav på etter Pasient- og brukerrettighetsloven
 • gir tjenesten i henhold til enkeltvedtaket
 • lar kartleggingssamtalene være grunnlag for oppfølging
 • stiller med tverrfaglig team, som har relevant kompetanse innenfor psykisk helsearbeid
 • er opptatt av respekt og overholder taushetsplikten
 • prioriterer samhandling med andre offentlige instanser, når samtykke er gitt
 • ivaretar informasjonsplikten i forhold til eksisterende hjelpetiltak og aktiviteter
 • gir beskjed så rask som mulig, hvis vi ikke kan gi avtalte tjenester
 • ivaretar barns spesielle behov i forhold til mors eller fars lidelser

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du

 • selv er villig til å jobbe med dine problemer
 • gjør deg kjent med vedtaket du får
 • gir oss tillatelse til å inngå et samarbeid med din fastlege, når dette er nødvendig
 • samtykker til samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser
 • følger opp de avtalene som inngås og gir beskjed hvis du blir forhindret
 • ikke røyker eller bruker rusmidler når ansatte er til stede
 • holder husdyr på eget rom når ansatte er til stede, og ber om det
 • samtykker til at vi tilrettelegger hjemmet ditt med nødvendige tekniske hjelpemidler - dette gjelder også ute