I utlandet på valgdagen?

Velgere som er i utlandet på valgdagen den 11. september 2017, kan forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen. Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Når kan du stemme?

Forhåndsstemmeperioden utenriks starter 3. juli og avsluttes fredag 1. september.

På Svalbard bestemmer Sysselmannen når siste frist for forhåndsstemming er.

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune innen dagen etter valgdagen, det vil si tirsdag 12. september kl. 17.00. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Har du bodd i utlandet i mer enn 10 år?

Velgere som ikke har vært bosatt i Norge de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet. (Dette er unødvendig for ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand.) Søknaden om manntallsføring skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger. Departementet trykker et eget søknadsskjema på omslagskonvolutten for forhåndsstemmegivning utenriks, men søknaden kan også fremmes i eget brev.

Hvor og hvordan kan du forhåndsstemme?

Forhåndsstemmegivning utenriks kan skje på to måter:

 • På de fleste norske utenriksstasjoner, det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Som brevstemme

Velgere som ikke har mulighet til å oppsøke et stemmemottak for å avgi stemme, kan gjøre dette ved brev uten at stemmemottaker er tilstede ved stemmegivningen

Brevstemme

Bruk et blankt ark og skriv følgende:

 • Hvilket valg det gjelder (for eksempel Stortings- og sametingsvalget 2017)
 • Navn på partiet du ønsker å stemme på
 • Legg arket i en (stemmeseddel) konvolutt som limes igjen
 • Deretter legges konvolutten i en omslagskonvolutt.

På omslagskonvolutten skriver du:

 • Navnet ditt
 • Siste adresse i Norge
 • Fødselsdato og personnummer (11 siffer)
 • Tid og sted for stemmegivningen
 • Underskrift - bruk signatur

Ta kopi av godkjent legitimasjon. Legitimasjonen og omslagskonvolutten legges i en ny konvolutt som sendes til:

Valgstyret i Oppegård kommune, Postboks 510, NO-1411 Kolbotn, Norway

Merk: Står du ikke innført i manntallet, kan du sende søknad om innføring i manntallet sammen med stemmegivningen. Du legger søknaden sammen med omslagskonvolutten i konvolutten som frankeres.