Hvem har stemmerett?

Disse har stemmerett ved stortingsvalget:

Norske statsborgere som

  • fyller 18 år innen utgangen av valgåret
  • er, eller har vært folkeregisterført som bosatt i Norge
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

For å kunne stemme ved stortingsvalget, må du stå innført i manntallet i en kommune.

Disse har stemmerett ved sametingsvalget:

Samer som er norske statsborgere, og som

  • fyller 18 år innen utgangen av valgåret og som
  • er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som
  • står innført i Sametingets valgmanntall på valgdagen, og som
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

Samer som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand, har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Har de ikke vært registrert som bosatt i Norge noen gang, skal de føres inn i Sametingets valgmanntall i Oslo kommune.

Svenske og finske samer som fyller 18 år innen utgangen av valgåret og som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge pr. 30. juni i valgåret, og som står innført i Sametingets valgmanntall på valgdagen.

Samer som ikke er nordiske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen, og som står innført i Sametingets valgmanntall på valgdagen.

Utenlandske samer som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten.