Utvalg for miljø og plan

Utvalget behandler saker innenfor områdene samfunnsplanlegging, byggesak, geodata, renovasjon, vann, avløp, idrett, vei og park.

Utvalget består av elleve medlemmer.

Ansvarsområde

Utvalget har ansvar for kommunens engasjement på følgende områder:

 • Samfunnsutvikling og kommunalteknisk (avgrenset mot formannskapet)
 • Helse- og miljøvernspørsmål/bærekraftig utvikling innenfor utvalgets ansvarsområde
 • Bygningsmiljø, tilgjengelighet, arkitektur og estetikk
 • Avfall, vannforsyning, avløp, stasjonær energi og bredbåndsnett
 • Vei og vegtrafikk, kollektivtransport, gang-/sykkelveier, parkering, parker og plasser
 • Trafikksikkerhet, støy og forurensning
 • Vern og forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer
 • Vern og forvaltning av naturområder, vassdrag og biologisk mangfold, lek, idrett og friluftsanlegg, friområder, grøntstruktur, gravlunder, sti og løypenett.
 • Miljøtiltak
 • Universell utforming i plansaker
 • Allemannsretten
 • Idrett

Les mer om utvalgets ansvarsområde i Politisk reglement.

Medlemmer i utvalget

Utvalgssekretær
Kristin Holler, tlf. 66 81 89 61