Retningslinjer

Retningslinjer for Ungdomsrådet (UR), vedtatt av Kommunestyret 26.03.12

1. Formål

Ungdomsrådet skal etterstrebe å ha en aktiv og selvstendig rolle ved å
1) stimulere ungdom til medvirkning og ansvar i lokalmiljøet
2) tilrettelegge for at ungdom får mer innflytelse i lokalmiljøet
3) sette ungdomssaker på den politiske dagsorden
4) være aktiv høringsinstans i kommunens planarbeid som berører barn og unges oppvekst
5) være brobygger mellom ungdomsmiljøet og politikerne
6) være et debattforum for ungdom

2. Organisering
Sammensetning
:

1) UR skal bestå av 9 representanter, med hver sin personlige vara:
a) 6 representanter fra skolene (1 fra hver ungdomsskole og 2 fra Oppegård videregående)
b) 3 representanter fra fritidssentrene (1 fra hvert fritidssenter)

Valg:

2) Representantene til UR velges for to år
3) Representantene velges i september, på følgende måte; for ungdomsskolen på elevrådsopplæringen, for fritidssentrene på klubbstyremøte, for videregående på elevrådsmøte
4) Lik representasjon mellom kjønnene er ønskelig
5) Representanter som stiller til valg må være under 18 år
6) Leder og nestleder skal velges av ungdomsrådet, blant de faste representantene

3. Opplæring

1) Når nytt UR er valgt får de ca 15 timer opplæring i følgende temaer:
  o Det politiske systemet i kommunen
  o Ungdoms muligheter og rettigheter til å påvirke egen hverdag
  o Hva det vil si å representere andre
  o Tale- og debatteknikk
  o Markedsføring, mediehåndtering og andre aktuelle tema
2) Opplæringen forsøkes lagt til skoletiden

4. Kontakt med politikere

1) To politikere velges av kommunestyret som veiledere og brobyggere mellom UR og kommunestyret
2) Ordfører deltar ved opplæringen av UR
3) UR inviterer politikerne til en årlig samling
4) Politikerne inviterer UR til å uttale seg i saker som er av interesse for ungdom
5) Møteprotokollen fra UR sendes som referat til utvalget for kultur og oppvekst samt formannskapet

5. Saker i ungdomsrådet

1) Ungdomsrådet kan inviteres eller på eget initiativ komme med innspill til tema og saker av interesse for barn og unge
2) Ungdomsrådet kan på eget initiativ fremme saker av interesse for barn og unge

Politiske saker av interesse for barn og unge

3) I saker/planer av interesse for barn og unge skal UR ha mulighet til å uttale seg
4) I større saker/planer skal saksbehandler informere i UR
5) UR sine uttalelser innarbeides i saken (i henhold til fullført saksbehandling), slik at politikerne blir kjent med ungdommenes meninger

Midler til miljøtiltak og nærmiljøanlegg

6) Beløp til miljøtiltak og nærmiljøanlegg fastsettes årlig av kommunestyret
7) Fordeling av midler til miljøtiltak og nærmiljøanlegg behandles i BUK og UR før de oversendes utvalg for miljø og plan
8) BUK og UR sitt vedtak settes inn i saken under rådmannens innstilling når saken sendes til UMP for endelig vedtak
9) Vedtaket i UMP skal komme som referatsak i neste UR

Rådmannens budsjettforslag

10) Når forslag til budsjett og handlingsprogram er klart, møter rådmannen i UR for å informere om sitt forslag
11) Ungdomsrådet sender en uttalelse til kommunestyret og gruppelederne

6. Ansvarsfordeling

1) Nærmiljøvirksomheten har sekretariatsfunksjonen for UR
2) UR-representantene skal opprettholde kontakten mellom elevrådet/klubbstyret og ungdomsrådet
3) De politiske veilederne skal opprettholde kontakten mellom UR og kommunestyret
4) Elevrådskoordinatorene på ungdomsskolene er ansvarlige for at aktuelle UR-saker blir diskutert i elevrådet
5) Fritidssenterlederne er ansvarlige for at aktuelle UR-saker blir diskutert i klubbstyret

7. Økonomi

1) Kommunestyret bevilger et årlig beløp til arbeid med ungdomsrådet
2) Midlene brukes til opplæring og markedsføring
3) Annet hvert år disponerer UR deler av budsjettet til UR-midler
4) Det utbetales et møtehonorar på kr 250,- per representant for inntil 9 møter per år

8. Endring i retningslinjene

Endringer i retningslinjene vedtas av kommunestyret etter uttalelse fra ungdomsrådet.

Her kan du laste ned retningslinjene (to A4-ark)