Levekårsutvalget

Utvalget behandler saker innen helse, omsorg, skole, barnevern, barnehage, funksjonshemmede, integrasjon, kultur og nærmiljøarbeid.

Levekårsutvalget har elleve medlemmer.

Levekårsutvalget har ansvar for kommunens engasjement på følgende områder:

 • Barn og unges oppvekstsvilkår
 • Barnehage og barneparker
 • Barnevern
 • Fritidstiltak for barn og unge, herunder fritidsklubber og tiltak for uorganisert ungdom
 • Fritidstiltak for spesielle målgrupper
 • Kultur
 • Kulturskolen
 • Lokal historie og identitet
 • Miljøteamene ved ungdomsskolene
 • Mottak og oppfølging av flyktninger
 • Nærmiljøarbeid, herunder frivillighetssentral
 • Opplæringstilbudet i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste
 • Skole
 • Boliger og avlastningstilbud for funksjonshemmede
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Seniorsentre
 • Helsetjeneste
 • NAV
 • Omsorgstjenester, herunder sykehjem, hjemmetjeneste og omsorgsboliger
 • Psykisk helsetjeneste
 • Støttekontaktordningen
 • Tilrettelagte fritidstilbud
 • Tiltak og tjenester for funksjonshemmede

Les mer om utvalgets ansvar i Politisk reglement.

Medlemmer i utvalget

Utvalgssekretær
Siri Fjeld, tlf. 66 81 89 81