Kontrollutvalget

Kontrollutvalget fører tilsyn med forvaltnignen på vegne av kommunestyret.

Møtekalender og møtedokumenter legges ut på kontrollutvalgets nettsider.

Ansvarsområde

Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper. Videre påser de at kommunens virksomhet blir gjenstand for forvaltningsrevisjon hver år. Utvalget passer også på at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i kommunalt heleide selskaper. Kontrollutvalgets arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

Åpne møter

Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum, med mindre utvalget skal behandle opplysinger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Klager

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan. Det kan derfor ikke behandle klager på enkeltsaker. Kommunen har egne klageorgan, som tar slike saker. Kontrollutvalget kan imidlertid ta initiativ til å vurdere om forvaltningen følger sentrale lover/forskrifter med bakgrunn i konkrete saker. 

Medlemmene er valgt av kommunestyret.

Sekretær

Kommuneloven krever at kontrollutvalget skal ha en uavhengig sekretærordning. Kommunen har derfor gått sammen med fem andre kommuner i Follo om en felles sekretærordning via Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). FIKS gir sekretær- og utredningshjelp til Kontrollutvalget. I tillegg forbereder -  og følger de opp utvalgets vedtak. Sekretær for Oppegård er Jan T. Løkken. Du kan kontakte Kontrollutvalget via sekretæren.

Postadresse er FIKS, postboks 195, 1431 Ås. Tlf.: 959 39 656.

Revisjon

Deloitte står for revisjonen av kommunens årsregnskap og ivaretar forvaltningsrevisjonen. 

Aktuell informasjon

Forskrift
FIKS