Eldrerådet

Eldrerådet gir uttalelser i saker som angår eldres levekår i kommunen.

Uttalelser
Eldrerådet får saker til uttalelse før de behandles videre i utvalg, formannskap og kommunestyre. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Politikere og pensjonister
I Oppegård har eldrerådet fem medlemmer oppnevnt av Kommunestyret. To er politikere, de tre andre er pensjonister innstilt av pensjonistforeningene i kommunen.

Møtene er åpne for publikum.

Medlemmer i rådet

Utvalgssekretær
Kristin Holler, tlf. 66 81 90 90