Månedsskriv

Hver måned får foreldre/foresatte et månedsskriv på e-post. Dette inneholder en evaluering av forrige måned, avdelingens planer for neste måned og annen viktig informasjon. Månedsskrivet lages av personalet på avdelingene ut fra rammeplan, årsplan, årstid og barnegruppens medbestemmelse, sammensetning og behov.

Halvårsplan

Hvert halvår får foreldre/foresatte halvårsplan for respektive avdeling. Denne inneholder overordnede planer for halvåret, og informasjon angående enkelte aktiviteter. Halvårsplanen lages av personalet på avdelingene ut fra rammeplan, årsplan, årstid og barnegruppens medbestemmelse, sammensetning og behov.

Årsplan

Hvert år får foreldre/foresatte årsplan for virksomheten. Årsplanen er personalets arbeidsredskap. Den er skrevet med utgangspunkt i «Lov om barnehager», forskrift til loven «Rammeplan for barnehagen», Oppegård kommunes «Kommuneplan», «Handlingsprogram» og serviceerklæring for barnehagene.

Årsplanen gir også informasjon til eiere (kommunen), foreldre/foresatte og andre samarbeidspartnere. Den beskriver hva som er viktig for oss, hva som forventes av de ansatte og hva som preger barnehagen.  Her finnes informasjon om barnehagens verdigrunnlag og hvordan vi utøver omsorg. Videre hva vi ønsker å lære barna gjennom lek og hva som er danning og læring i barnehagen.

I Vestre Greverud barnehage jobber vi spesielt med hvordan barna kan utvikle sin sosiale kompetanse. For å få til dette, stilles det krav til de voksnes kunnskap og væremåte.

Vi beskriver også hvordan vi jobber spesielt med de aktuelle fagområdene i rammeplanen og et årshjul og aktivitetskalender.

Her finner du årsplanen for 2019.