Arbeidet med planene strekker seg over lang tid. Derfor vil enkelte av våre vedtatte planer være gyldige over flere år.

Skolebruksplan

Skolebruksplan for Oppegård kommune 2016–2030 ble vedtatt av kommunestyret 9. mai 2016. Planen viser den videre utviklingen av skoleanleggene og skolestrukturen i Oppegård kommune.

Her finner du mer skolebruksplanen for 2016-2030.

Strategi for skoleutvikling

Strategi for skoleutvikling i grunnskolen er en overordnet strategi for kvalitetsutvikling av skolene i Oppegård. Politisk og administrativ skoleeier har sammen med rektorene ansvar for å iverksette og følge opp strategien. Strategien peker på satsingsområder for skolene og skolefritidsordningen (SFO) for fem år fremover og bygger på statlige og kommunale styringsdokumenter samt uttrykte statlige signaler.  

Strategien er vedtatt av kommunestyret.

Her finner du Strategi for skoleutvikling 2015–2019.

Plan for trygt og godt skolemiljø

Planen legger føringer for hvordan skolene skal skape trygge og gode skolemiljøer for alle elever. Et godt skolemiljø er viktig for at elevene skal trives og få lyst til å lære. Skolemiljøet omfatter både skolens fysiske og psykososiale miljø samt elevenes læringsmiljø. Det psykososiale miljøet omtales i en egen del i planen. Handlingsløypa ved mobbing beskriver i detalj hvordan skolene skal opptre ved mistanke eller varsling om mobbing.

Planen er vedtatt av kommunestyret.

Her finner du Plan for trygt og godt skolemiljø.

Dysleksiplan

I skolene i Oppegård kartlegger og registrerer vi alle elevers leseferdigheter systematisk. Vi følger opp leseutviklingen hos alle elever og setter raskt inn tiltak for de som trenger det. Her finner du hvilke rutiner skolene skal følge når de følger opp elever med dysleksi. 

Her finner du Dysleksiplan for skolene i Oppegård kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapporten blir utarbeidet av administrasjonen i samarbeid med rektorene og er utformet etter en elektronisk mal fra Utdanningsdirektoratet der data på utvalgte klassetrinn blir hentet opp fra Skoleporten.no. Tilstandsrapporten lages for hvert skoleår og behandles av kommunestyret.

Opplæringsloven §13-10 fastsetter at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Rapporten er en del av kvalitetssystemet for skolene i Oppegård.

Her finner du tilstandsrapport for grunnskolen i Oppegård:

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017–2018