Byggesøknad

Slik sender du inn byggesøknaden.

Vi anbefaler at du først sjekker om tiltaket er unntatt søknadsplikt ved å sjekke Bygge uten å søke på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Elektronisk innsending av søknader forenkler kommunens arbeid og gjør at saksbehandler mottar søknaden raskere.

Tilbakemelding

Når søknaden er registrert, vil du få et brev via Altinn (elektronisk brev) fra kommunen hvor vi informerer om tiltakets saksnummer.

Send søknad via Byggsøk

Oppegård kommune tar imot elektroniske søknader via ByggSøk.  

ByggSøk sikrer bedre kvalitet på søknaden som sendes inn og dermed raskere behandling i kommunen. I ByggSøk fyller du inn en byggesøknad felt for felt og søknaden blir tilrettelagt for den typen tiltak du skal søke om. I tillegg til hjelpetekster får du hjelp av systemet til å passe på at søknaden er komplett.

ByggSøk eies av Staten og driftes av Direktoratet for byggkvalitet, og systemet kan brukes av alle som skal fremme et planforslag eller søke om byggetillatelse. ByggSøk er gratis å bruke for alle.

Disse vedleggene må du også sende inn

Hvert punkt på oversikten nedenfor må du sende til kommunen som separate filer. Hver enkelt fil skal ha navn som beskriver innholdet. Pass på at de skannede dokumentene ligger i riktig retning.

 • følgebrev
 • søknad om dispensasjon
 • redegjørelse
 • søknadsskjema og opplysninger om tiltakets ytre rammer
 • gjenpart av nabovarsel og kvittering nabovarsel
 • nabomerknader
 • tilsvar fra ansvarlig søker til nabomerknader
 • nabosamtykker/-erklæringer
 • gjennomføringsplan med versjonsnummer
 • søknad om ansvarsrett / lokal godkjenning med vedlegg
 • situasjonsplan med VA-ledninger, ny adkomst
 • plantegninger 
 • snitt
 • fasadetegninger
 • skisse for håndtering av overflatevann
 • ledningsplan (VA-stikkledninger på situasjonskart)
 • bunnledningsplan for VA

Du finner detaljert informasjon om vedleggene på Follokom (Follo-kommunenes felles nettsider med informasjon om byggesak).

Situasjonskart, naboliste og reguleringsbestemmelser

Skal du sette i gang et tiltak på egen eiendom, må du ha situasjonskart, naboliste og oversikt over hvilke reguleringsbestemmelser som gjelder. Bestill situasjonskart på Follokom. Naboliste og informasjon om reguleringsbestemmer følger med situasjonskartet.

På e-post:

Vi ser helst at du bruker ByggSøk, men du kan også sende søknad på e-post: Oppegård kommunes e-postmottak.

Størrelsesbegrensningen på mottak av e-post inn til postmottaket er på 17 MB. Hvis størrelsen på forsendelsen er større enn 17 MB, anbefaler vi å dele opp forsendelsen, eller at du bruker ByggSøk.