Medvirkning

Plan- og bygningslovens kapittel 5 handler om medvirkning. Alle som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.

I dagligtale kaller vi dette medvirkning, men loven sier ikke hva «opplysningsvirksomheten» skal inneholde. Den sier heller ikke noe om hvor mye og hvor ofte medvirkning skal og bør skje. De fleste kommuner, inkludert Oppegård, tolker dette slik: Innbyggerne skal ha mulighet til å komme med sine synspunkter. Medvirkningen kan organiseres på flere måter, blant annet gjennom folkemøter, gruppearbeid, høringer, grendemøter og spørreundersøkelser.

Høring

Når utkast til plandokumentet er ferdig, skal dette legges ut på høring. Høringsfasen er en formell, lovbestemt informasjonsfase. I høringsfasen gjøres enkeltpersoner, organisasjoner og eksterne instanser kjent med hvilke planer kommunen har, slik at de kan komme med sine synspunkter og innsigelser til planforslaget. På dette stadiet i prosessen er mulighetene for å påvirke den endelige planen mye mindre enn i en tidligere medvirkningsfase. Vi oppfordrer derfor innbyggere, næringsliv og andre til å engasjere seg tildlig i planarbeidet.

Hvorfor engasjere seg?

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, kan medvirkning være opplysende, holdningsskapende og motiverende. Dessuten er innbyggernes medvirkning viktig for å gi innspill som er basert på egne erfaringer. Det  handler om å vite «hvor skoen trykker» og om å ha kunnskap om ideer, forslag, muligheter og begrensninger.