Greverudlia barnehage

Nye Greverudlia barnehage skal bygges på eiendommen til barnehagen i Theodor Kittelsens vei 11 og 13. De eksisterende byggene rives før ny barnehage bygges.

Barnehagen er planlagt med seks avdelinger, og er en økning av dagens kapasitet med to avdelinger.

Prosjektet har en kostnadsramme på 36 millioner.

Midlertidig barnehage

I vente på ny barnehage, er driften av barnehagen flyttet til midlertidige barnehagelokaler på Ødegården.

Fremdrift

Det er vedtatt at barnehagen skal bygges. Byggeoppdraget vil lyses ut på nyåret.

 

Skisse av nye Greverudlia barnehage. Foto: tegn_3.

 

Beskrivelse av bygget

Bygget har en utforming som er godt tilpasset tomten og skogsterrenget. Bygget går over to plan, er mangekantet og har et sirkulært utseende. Taket er skrånende og følger terrengets helning. Taket har også et felt med overlysvinduer som vil gi fellesrom og omkringliggende rom mye lys.

Barnehagen har seks avdelinger over to etasjer og vil få et samlet areal på 1316 m².

Alle seks avdelinger har egne innganger direkte fra terreng. I første etasje er det fire avdelinger, fellesrom, personaldel og renholdssentral. Fra første etasje er det trapp og løfteplattform til andre etasje. I andre etasje er det to avdelinger, kjøkken og tekniske rom. Fellesrommet ligger sentralt plassert i første etasje og er hjertet i bygget, der voksne og barn møtes til forskjellige aktiviteter. Fellesrommet har også et kjøkken.

Planløsningen inneholder funksjoner og arealer i samsvar med statlige og kommunale krav til barnehager. Alle avdelinger er tilpasset barn 0-5 år.

Materialvalg

Det er valgt solide, naturlige og nøkterne materialer som har lang levetid og lave vedlikeholdskostnader både utvendig og innvendig. Det er benyttet et utvalg av få materialer med fargeskala som harmonerer med omgivelsene og som skaper en helhet. Materialene som primært vil bli brukt er treverk med noen elementer av glass og plater på fasadene.

Universell utforming

Barnehagen er universelt utformet, noe som betyr at både inne- og utearealer er utformet med løsninger som bidrar til tilgjengelighet og deltakelse for alle. Det er HCWC i hver etasje, i tillegg til en sentralt plassert løftplattform.

Uteområdet

Den nye barnehagen har naturtomt med mye skog, vegetasjon og fjell. Området er hellende mot sørvest med gode solforhold, samtidig som trær gir mulighet for skygge. Tomten er formet som en trekant med Th. Kittelsensvei i nord, Christian Kroghs vei i øst og gangvei både i øst og vest.

Det blir på en skånsom måte opparbeidet nye ute- og lekearealer.

Det planlegges tre uteboder for uteleker og oppbevaring av barnevogner, i tillegg til en egen bod for avfall. Husker, sandkasser, bord og benker og lekeutstyr for balanse og klatring er også planlagt inn i uteområdet.

Bedre parkeringsdekning enn i dag er nødvendig og det skal derfor etableres flere plasser for personalet og foresatte i tillegg til sykkelparkering. Det skal også etableres ny adkomstvei for varelevering. Rundt bygget skal det tilrettelegges for driftsadkomst.

Mer informasjon

Her finner du sakspapirer og presentasjon av Greverudlia barnehage.