Gebyrer

Gjelder fra 1.1.2017 og erstatter gebyrregulativ gjeldende fra 1.1.2016. Fastsatt etter plan- og bygningsloven § 33-1.

Gebyrer for reguleringsplaner:
 

§ 1 Gebyrbelagte planoppgaver

Det betales gebyr for saksbehandling av følgende tiltak (henvisning til plan- og bygningsloven i parentes):

Planinitiativ (§ 12-8)
Planprogram (§ 4-1)
Forslag til detaljregulering (§ 12-3)
Forslag om mindre endring i reguleringsplan/bebyggelsesplan (§ 12-14)
Søknad om unntak fra midlertidig forbud mot tiltak (§ 13-1)
     
Gebyret er uavhengig av resultatet av behandlingen.

§ 2 Tidspunkt for beregning av gebyr
Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig og korrekt utformet planforslag/søknad foreligger fra forslagsstiller.

§ 3 Betalingstidspunkt
Gebyret betales før sak legges fram for behandling i kommunen.

§ 4 Gebyr for detaljregulering
Reguleringsgebyret består av fire deler:

A - Saksbehandlingsgebyr for avklaring av planspørsmål
Det betales et saksbehandlingsgebyr på kr 26 700.

B - Saksbehandlingsgebyr for planprogram
Det betales et saksbehandlingsgebyr som er 25 % av gebyret etter pkt. C og D.

C - Arealgebyr etter planområdets areal
- Grunnbeløp kr 60 500
- For areal over 6 000 m2 betales det i tillegg kr 10 per m2

D - Bygningsgebyr etter bruksareal
Det betales gebyr for all bebyggelse innenfor planområdet, både over og under terreng og for eksisterende og ny bebyggelse. Det betales kr 25 per m2 BRA.
 
§ 5 Gebyr for mindre endring i reguleringsplan
Det betales et saksbehandlingsgebyr på kr 27 675.

§ 6 Gebyr for unntak fra midlertidig forbud mot tiltak
Det betales et saksbehandlingsgebyr på kr. 10 865.

§ 7 Fritak for eller reduksjon av gebyr
Gebyret kan etter søknad reduseres eller frafalles når særlige grunner foreligger eller at gebyrene er urimelige i forhold til det arbeid som kommunen har med saken. Dette kan blant annet gjelde areal som skal overtas av Oppegård kommune.

§ 8 Øvre tak på reguleringsgebyr
Gebyret vil vanligvis ikke overstige kr 1 190 000 inklusive saksbehandling av planprogram og avklaring av planspørsmål.

§ 9 Tillegg for bearbeidelse av plankart
Digitalt materiale skal være i henhold til gjeldende SOSI-standard (jf. Kart- og planforskriften og Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister). Dersom materialet trenger bearbeidelse fordi det ikke er i henhold til disse standardene, kan kommunen påta seg dette, dersom en har kapasitet. Slikt arbeid vil bli fakturert for medgått tid. Timeprisen er kr 1 260 eks mva.