Personvernerklæringen følger bestemmelsene i ny personopplysningslov, lovvedtak 54 (2017-2018), og EUs personvernforordning.

Behandlingsansvarlig

Rådmannen er behandlingsansvarlig for kommunens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til virksomhetsleder for den aktuelle behandlingen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Behandlingsansvarlig er også den som er ansvarlig for at personopplysningsloven og personopplysningsforskriften følges.

Målet med å behandle personopplysninger

Oppegård kommune behandler personopplysninger for å kunne yte tjenester til innbyggerne i kommunen. Oppegård kommune innhenter bare opplysninger som er nødvendige for å kunne yte tjenester til innbyggerne. Opplysningene som samles inn, behandles i henhold til de regler og forskrifter som gjelder for de aktuelle tjenestene.

Rettslig grunnlag

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger vil normalt være fastsatt i lov eller forskrift. Kommunen har oversikt over hvilke opplysninger som samles inn og hvilket formål opplysningene skal benyttes til.

Der det ikke foreligger lovhjemmel for behandling må det foreligge et samtykke eller en avtale før kommunen kan behandle personopplysningene dine. Du kan når som helst trekke dette samtykke tilbake. Personopplysningene vil bli slettet når formålet med behandlingen er oppfylt, med mindre annet lovverk sier at de skal oppbevares.

Selv om kommunen har lovhjemmel for å samle inn og bruke personopplysninger uten å spørre den registrerte om samtykke, har den registrerte likevel noen sentrale rettigheter. Les mer om den registrertes rettigheter vedrørende informasjon, innsyn, retting og sletting lenger nede i personvernerklæringen.

Rettigheter og plikter

Kommunen har oversikt over hvilke opplysninger som samles inn, hvilket formål opplysningene skal benyttes til, samt andre rettigheter i henhold til forordningens artikler som det vises til i dette dokumentet.    

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom de registrerte opplysningene er feil/uriktige, har du rett til at opplysningene om deg blir rettet eller slettet. Du kan også be om sletting av personopplysninger som det ikke er lovpålagt skal beholdes, eller hvis formålet for registeringen faller bort. Du kan ta kontakt med personvernombudet for mer opplysninger om dine rettigheter. Kontaktinformasjon til personvernombudet finner du på kommunens nettsider og nederst i dette dokumentet.

Når du har blitt registrert har du rett til å få opplyst

 • mottakere/kategorier av mottakere av personopplysningene
 • tidsrom for lagring
 • forekomst av automatiske avgjørelser, dvs. at avgjørelser etter din henvendelse kun blir tatt på grunnlag av opplysninger som du legger inn i et skjema (Kommunen har per dags dato ikke slike automatiske avgjørelser)
 • hvis kommunen på eget initiativ utøver retting eller sletting av dine personopplysninger

Du har også rett til

 • å protestere mot behandlingen
 • dataportabilitet, det vil si rett til å få overført dine opplysninger til en annen aktør som du ønsker skal ha dine personopplysninger

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis

Når du ber om innsyn, retting eller sletting, er dette gratis. Du vil få svar på din anmodning innen 30 dager.

Det følger en del forutsetninger for å utøve rettighetene. Dette fremkommer av EU-forordningen. Ved å ta kontakt med personvernombudet, vil ombudet hjelpe deg hvis du er usikker på om du har rett til å gjøre gjeldende en rettighet. Dette er ment som en orientering om at rettighetene ikke er absolutte.

Informasjonssikkerhet

Etter personopplysningsloven har vi ansvar for å sørge for at alle personopplysningene vi innhenter og bruker i vår saksbehandling er tilstrekkelig sikret.

Kommunen har eget internkontrollsystem

 • Vi sørger for at kun ansatte som har et tjenstlig behov for det, får tilgang til opplysningene om deg.
 • Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.
 • Vi sørger for at personopplysningene er tilgjengelige for ansatte når disse skal utføre sine arbeidsoppgaver for å gi deg en best mulig tjeneste.
 • Vi revurderer våre rutiner regelmessig, slik at sikkerheten til enhver tid er så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke fungerer etter hensikten, følges dette grundig opp.
 • Vi vil gi deg tilbakemelding på brudd på personopplysningssikkerheten som medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter.

Personvern og taushetsplikt

Alle ansatte i kommunen har taushetsplikt. De ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til personlige opplysninger om deg, dersom du ikke har gitt samtykke til dette. I enkelte saker er taushetsplikten særlig streng.

Partsinnsyn etter forvaltningsloven

Dersom du henvender deg til oss med en klage, vil vi normalt vise til, eller legge ved, din henvendelse når vi tar kontakt med den innklagede parten. Du kan be om at vi ikke oppgir hvem du er, ved henvendelser til den andre parten. Det skal imidlertid svært mye til for å nekte en part innsyn i en sak dersom han/hun ber om det. Oppegård kommune kan derfor ikke garantere anonymitet ved slike henvendelser.

Pressens og allmennhetens innsyn

Hovedregelen etter offentlighetsloven er at forvaltningsorganers saksdokumenter er offentlig tilgjengelige. Det betyr at alle som spør om det, presse og andre, vil kunne gjøre seg kjent med innholdet i kommunens saksdokumenter. Din henvendelse til oss vil dermed også være offentlig, enten den kommer i form av brev, telefaks eller e-post.

Kommunen håndterer imidlertid en del dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Slike dokumenter blir unntatt fra offentlighet. Interne dokumenter kan også unntas offentlighet.

Videreformidling

Vi skal ikke videreformidle informasjon av noen art om deg til tredjepart, uten at du har samtykket til dette eller det er gitt tilgang til videreformidling i lov (f.eks. i utveksling av helseopplysninger ved behandling av pasienter).

Kontakt oss

Oppegård kommune har personvernombud som kan kontaktes for spørsmål, kommentarer eller varslinger som gjelder personvernet. Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte Espen Hallan.