Melding om fravær

Foreldre skal melde skolen ved fravær fra første dag, fortrinnsvis på e-post til kontaktlærerne på trinnet og  e-post til skolens adminstrasjon før kl. 08.00 om morgenen. Dersom man ikke har mulighet til dette, ringes skolens kontor på tlf. 66 81 32 00. Ved omfattende fravær forventes dokumentasjon fra lege.

Dersom skolen ikke har mottatt melding om fravær og eleven ikke kommer på skolen, kontaktes foreldrene.

Oppfølging av fravær

Kontaktlærer har ansvar for oppfølging av alt fravær. Langvarig og/eller udokumentert fravær tas opp spesielt med foreldrene.

Fravær som skyldes skolevegring skal umiddelbart etter det er kjent meldes til rektor. Skolen vurderer og iverkstetter tiltak i samarbeid med hjemmet og involverer hjelpeinstanser etter behov.

Alt fravær registreres daglig. Samlet fravær dokumenteres årlig (jf. forskrift til Oppl.lov §3-16).

Permisjon inntil to uker

Rektor kan innvilge enkeltelever permisjon i inntil to uker (10 skoledager) hvis han/hun vurderer dette som forsvarlig (jfr. Opplæringsloven § 2-11). Det må utvises skjønn ved behandling

av hver enkelt søknad. Permisjon er derfor ingen rettighet, men vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Søknadsskjema for å søke permisjon

Søknaden om permisjon skal være skriftlig og sendes skolen. Her finner du søknaddskjema for å søke permisjon til skolen

Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisning pga. permisjon. Foreldrene må selv sørge for at eleven får den nødvendige undervisningen i permisjonstiden.

Borte lenger enn to uker

Søknad om permisjon/fri lenger enn to uker avslås. Dersom foreldrene likevel tar eleven ut av skolen, regnes dette som ulovlig fravær, jfr. Opplæringslovens § 2.1 siste avsnitt.

Hvis elevene skal være borte fra skolen utover 2 uker (mer enn 10 skoledager):

  • Eleven må skrives ut av skolen, foreldrene overtar det fulle ansvaret for elevens opplæring eller undervisningen overføres til annen instans, evt. hjemmeundervisning
  • Brev må sendes til skolen med grunnen til fraværet og hvor og hvordan undervisningen skal foregå

Mer informasjon og søknadsskjema

Her finner du mer informasjon om permisjon og fravær, og søknadsskjema for å søke permisjon til skolen.