Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i enkelttimer og inntil to uker. Foresatte plikter å melde fra om fravær og å søke permisjon ved fravær utover enkelttimer.
Kontaktlærerne kan gi elevene fri en dag. Ønsker du fri flere dager, må rektor godkjenne søknaden.

Permisjon inntil to uker
Rektor kan gi permisjon i inntil to uker hvis han/hun vurderer dette som forsvarlig (jfr. opplæringsloven § 2-11). Permisjon er ingen rettighet, men vurderes i hvert enkelt tilfelle. Søknad om permisjon (word) PDF document ODT documentSøknad om permisjon (PDF) skal være skriftlig og sendes skolen v. rektor. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisning pga. permisjon. Foreldrene må sørge for at eleven får nødvendig undervisning i permisjonstiden.

Borte mer enn to uker
Søknad om permisjon/fri mer enn to uker avslås. Hvis foreldrene likevel tar eleven ut av skolen, regnes dette som ulovlig fravær, jfr. Opplæringslovens § 2.1 siste avsnitt.
Hvis elevene skal være borte fra skolen utover 2 uker (mer enn 10 skoledager) må eleven skrives ut av skolen. Foreldrene overtar det fulle ansvaret for elevens opplæring eller undervisningen overføres til annen instans, evt. Hjemmeundervisning. Brev må sendes til skolen med grunnen til fraværet og hvor og hvordan undervisningen skal foregå.

Andre trossamfunn
Elever som tilhører trossamfunn utenfor statskirken har rett til å være borte fra skolen ved trossamfunnets helligdager. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden. Foreldre må sende skriftlig søknad til skolen v. rektor. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisningstid på grunn av permisjon.

Fravær
Fravær deles i dokumentert og udokumentert fravær.

Dokumentert fravær
Fravær på grunn av sykdom, tannlege, begravelse oa., regnes som dokumentert fravær hvis foresatte levere melding eller sykemelding fra lege.

Udokumentert fravær
Fravær uten melding/sykemelding regnes som udokumentert fravær. Dette kan føre til nedsatt karakter i orden eller oppførsel, jfr. §3-5 i forskrift til Opplæringsloven. Fravær noteres i dager og timer. Fravær på 8., 9. og 10. trinn føres på vitnemålet (se Forskrift til Opplæringsloven §4-41).

Hvor sendes søknaden?
Ved søknad om permisjon 1 skoledag:
•    søknaden sendes på eget skjema (word)eget skjema (PDF) til kontaktlærer.
Ved søknad om permisjon utover skolens ferie- og fridager, (2–10 skoledager)
•    søknaden sendes på eget skjema til skolens kontor.  

Melding om sykefravær til skolen
Nå eleven ikke kan komme på skolen pga sykdom eller lignende, ber vi om at foresatte sender e-post til kontaktlærer om morgenen første fraværsdagen. Er barnet borte flere dager bør dere holde kontaktlærer oppdatert underveis.
For å sikre at skolen får beskjed dersom kontaktlærer er fraværende ber vi om at basekoordinatoren settes i kopifeltet på mailen.
Dersom eleven ikke møter på skolen og foresatte ikke har gitt beskjed om fravær, skal læreren ta kontakt med hjemmet i løpet av første fraværsdag.