Send inn søknadsskjema for permisjon hvis du ønsker å søke om fri. Kontaktlærerne kan gi elevene fri en dag, men ønsker du fri flere dager, må du sende søknad til skolen.

Her finner du søknadsskjema for å søke om permisjon fra skolen

Fri inntil to uker

Rektor kan gi permisjon i inntil 10 dager hvis han/hun vurderer dette som forsvarlig (jfr. opplæringsloven § 2-11). Permisjon er ingen rettighet, men vurderes i hvert enkelt tilfelle. Søknad om permisjon skal være skriftlig og sendes skolen v. rektor. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisning pga. permisjon. Foreldrene må sørge for at eleven får nødvendig undervisning i permisjonstiden.

Fri mer enn to uker

Søknad om permisjon/fri mer enn 10 dager avslås. Hvis foreldrene likevel tar eleven ut av skolen, regnes dette som ulovlig fravær, jfr. Opplæringslovens § 2.1 siste avsnitt.

Andre trossamfunn

Elever som tilhører trossamfunn utenfor statskirken har rett til å være borte fra skolen ved trossamfunnets helligdager. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden. Foreldre må sende skriftlig søknad til skolen v. rektor. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisningstid på grunn av permisjon.