Send inn søknadsskjema for permisjon hvis du ønsker å søke om fri. Kontaktlærerne kan gi elevene fri en dag, men ønsker du fri flere dager, må du sende søknad til skolen.

Her finner du søknadsskjema for å søke om permisjon fra skolen

Fri inntil to uker

Rektor kan gi permisjon i inntil 10 dager hvis han/hun vurderer dette som forsvarlig (jfr. opplæringsloven § 2-11). Permisjon er ingen rettighet, men vurderes i hvert enkelt tilfelle. Søknad om permisjon skal være skriftlig og sendes skolen v. rektor. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisning pga. permisjon. Foreldrene må sørge for at eleven får nødvendig undervisning i permisjonstiden.

Fri mer enn to uker

Søknad om permisjon/fri mer enn 10 dager avslås. Hvis foreldrene likevel tar eleven ut av skolen, regnes dette som ulovlig fravær, jfr. Opplæringslovens § 2.1 siste avsnitt.

Andre trossamfunn

Elever som tilhører trossamfunn utenfor statskirken har rett til å være borte fra skolen ved trossamfunnets helligdager. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden. Foreldre må sende skriftlig søknad til skolen v. rektor. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisningstid på grunn av permisjon.

Fravær

Barn og unge i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Det betyr at de skal delta i opplæringen. Det er viktig at elevene er til stede på skolen de fastsatte skoledagene. Det er funn som tyder på nær sammenheng mellom fravær og senere frafall i skolen.

Oppegård kommune har utarbeidet en veileder som skal sikre at skolene har et felles, skriftlig system for å dokumentere og følge opp elevfravær. Veilederen skal være et verktøy for ansatte og ledere i oppegårdskolen i arbeidet med å iverksette nødvendige tiltak i forbindelse med elevers fravær slik at alle elever får den opplæringen de har rett og plikt til.

Målet er å fremme elevenes nærvær på skolen og lære dem hvilke forventninger de vil møte senere i arbeidslivet. Foreldre/foresatte skal dessuten være trygge på at skolen melder fra dersom en elev ikke møter opp på skolen.

Her finner du veilederen for elevnærvær i grunnskolen.

Fravær deles i dokumentert og udokumentert fravær.

Dokumentert fravær

Fravær på grunn av sykdom, tannlege, begravelse oa., regnes som dokumentert fravær hvis foresatte levere melding eller sykemelding fra lege.

Udokumentert fravær

Fravær uten melding/sykemelding regnes som udokumentert fravær. Dette kan føre til nedsatt karakter i orden eller oppførsel, jfr. §3-5 i forskrift til Opplæringsloven. Fravær noteres i dager og timer. Fravær på 8., 9. og 10. trinn føres på vitnemålet (se Forskrift til Opplæringsloven §4-41).