Fellessamlinger før skolestart

Kommunens barnehager samarbeider om to fellessamlinger på våren for høstens skolestartere. Vi arrangerer en skogdag/aktivitetsdag og en skoledag knyttet til hver av barneskolene i kommunen. Dette for at barna kan bli litt kjent med noen av de barna de skal begynne sammen med på skolen.

Videre har barnehagene og skolene i Oppegård inngått en samarbeidsavtale i tråd med Rammeplanen. ”Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning».

Foreldresamtale

I mars hvert år har vi foreldresamtaler med de foreldrene som har skolestartere.  I forkant av denne samtalen har pedagogisk leder og styrer fylt ut et skjema med informasjon om barnet. Skjemaet har følgende punkter: Språk, Sosial fungering, Fin- og grovmotorikk, Lek/venner, Praktisk, Konsentrasjon og Annet, og blir fylt ut i stikkordsform. Skjemaet undertegnes av foreldrene før det formidles videre til skolen der barnet skal begynne.