Virksomhetsplan

Østli skoles virksomhetsplan gjelder for hele virksomheten. De fire fokusområdene (1.) folkehelse, miljø og samfunn, 2.) brukere, 3.) medarbeidere og arbeidsformer og 4.) økonomi) er hentet fra det felles gjennomgående målekartet for hele kommunen og for unike målekart for hver enkelt avdeling. Disse fokusområdene er utgangspunktet for vår skjematiske organisering av utviklingsområder. Våre satsningsområder bygger på videreføring av det arbeidet vi allerede har igangsatt og føringer fra Utdanningsdirektoratet og Oppegård kommune.