SFO Østli skole

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til barn på 1.-4. trinn. Det er hjemlet i opplæringsloven §13-7. Ansatte i fritidsdel og skoledel samarbeider, slik at helheten i dagen blir best mulig for barna.

Tilbudet på SFO kommer i tillegg til den daglige undervisningstiden og strekker seg utover skoleårets varighet. Opplegget i SFO tar utgangspunkt i barnas behov for tilsyn, omsorg og lek. Vi tilrettelegger for og aktivisere den gode leken der barna opplever frihet til egne valg og erfarer positivt sosialt samspill. Barna forholder seg til en daglig rutine med måltid, utetid og får daglig tilbud aktiviteter med veiledning. Tilbudet tar hensyn til barnas alder, funksjonsnivå og interesser.

SFO har åpent hver dag fra kl. 07.30-08.15 og fra undervisningsslutt og fram til kl. 17.00 de antall dager pr. uke barnet har SFO-tilbud.

De organiserte aktivitetene blir alle lagt til ettermiddagene.

Direktenummer til de ulike SFO-basene:

Piril 1. trinn. Tlf. 66 81 20 16

Tunet 2. trinn. Tlf 66 81 20 31

Stjerna 3. og 4. trinn. Tlf. 66 81 20 55