Informasjon om klagerett og klagefrist

Vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fristen for klage er 3 uker fra det tidspunkt meldingen om vedtaket regnes å ha kommet frem til Dem. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes Østli skole – v/rektor

Formkrav til klagen

Klagen må være undertegnet og angi det vedtaket det klages over og de endringer som

ønskes i vedtaket. Klagen skal også, om påkrevet, inneholde opplysninger til bedømmelse

av klagerett og av om klagefristen er overholdt.

 

Klagen bør være begrunnet og inneholde alle opplysninger som har betydning for vurderingen av klagen.

 

Tid for gjennomføring av vedtaket

Klage har normalt ikke oppsettende virkning, det vil si at vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke om utsatt gjennomføring inntil klagefristen er ute eller klagen avgjort. Utsatt gjennomføring kan også besluttes om saken bringes inn for Stortingets ombudsmann for forvaltningen eller for retten.

 

Dekning av kostnader ved klage

Vurderer De å klage, kan De søke om å få dekket utgifter til advokatbistand etter reglene for fritt rettsråd. For fritt rettsråd gjelder inntekts- og formuesgrenser. Fritt rettsråd gis av praktiserende advokater som også kan orientere om ordningen.

 

Fører klagen frem, kan De kreve at nødvendige omkostninger ved klagen blir dekket etter bestemmelsene i forvaltningslovens § 36. Også ellers kan det kreves dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å ivareta Deres interesse i klagesaken, dersom det finnes rimelig.

 

Rett til å se sakens dokumenter og kreve veiledning

Med de begrensninger som følger av forvaltningslovens §§ 18 og 19 har De rett til å se dokumentene i Deres sak. De må i tilfelle henvende Dem hit. De kan også få nærmere veiledning om klagerett samt saksbehandlingsregler og andre regler av konkret betydning for Deres rettigheter og plikter innenfor vårt saksområde.