Fravær/permisjon fra skolen

Alt fravær må meldes fra til skolen, og vi forventer at barna er tilstede når de ikke er syke. Les videre for info om å melde fravær eller søke permisjon.

Fravær fra skolen

Ifølge kommunens serviceerklæring for grunnskolen står det at du som foreldre/foresatt skal gi beskjed til skolen første dag hvis barnet ditt har fravær.

Er barnet borte i flere dager skal kontaktlærer oppdateres underveis.

Melding om fravær ved sykdom, meldes kontaktlærer på e-post før kl. 08.00.

Alt fravær som man vet om på forhånd, skal meldes skolen i forkant av fraværet. Det gjelder lege-, tannlegebesøk, behandlinger ol.

 

Søknad om skolefri

Foreldre kan søke om fri (permisjon) for elever.

Kontaktlærerne kan gi elevene fri en dag. Ønsker du fri flere dager, må du sende søknad til skolen.

Ved søknad om fri, benyttes skjema «Søknad om permisjon utenom skolens ferie- og fridager»

Søknad om fri sendes til skolens e-postadresse ostli.skole@oppegard.kommune.no i god tid før avreise. Husk kopi til kontaktlærer. Formålet og hvor reisen går skal fremkomme av søknaden om skolefri.

 

Fri inntil to uker

Rektor kan gi permisjon i inntil to uker hvis han/hun vurderer dette som forsvarlig (jfr. opplæringsloven § 2-11). Permisjon er ingen rettighet, men vurderes i hvert enkelt tilfelle. Søknad om permisjon skal være skriftlig og sendes skolen v. rektor. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisning pga. permisjon. Foreldrene må sørge for at eleven får nødvendig undervisning i permisjonstiden.

 

Fri mer enn to uker

Søknad om permisjon/fri mer enn to uker avslås. Hvis foreldrene likevel tar eleven ut av skolen, regnes dette som ulovlig fravær, jfr. Opplæringslovens § 2.1 siste avsnitt.

 

Andre trossamfunn

Elever som tilhører trossamfunn utenfor statskirken har rett til å være borte fra skolen ved trossamfunnets helligdager. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden. Foreldre må sende skriftlig søknad til skolen v/rektor. Elever har ikke rett til å få erstattet tapt undervisningstid på grunn av permisjon.

 

Fravær

Fravær deles i dokumentert og udokumentert fravær.

 

Dokumentert fravær

Fravær på grunn av sykdom, tannlege, begravelse oa., regnes som dokumentert fravær hvis foresatte levere melding eller sykemelding fra lege.