Støttekontakt

Støttekontakten skal bidra til å gi den enkelte en meningsfull fritid.

Hvem kan få tjenesten?

Barn, unge og voksne som trenger hjelp for å delta på fritidsaktiviteter på grunn av
funksjonshemming, alder eller sosiale problemer, kan få støttekontakt.

Innhold i tjenesten

Tjenesten skal bidra til å forebygge sosial isolasjon ved at støttekontakten hjelper deg til å delta på ulike fritidsaktiviteter.  

Hva kan du forvente?

Du kan forvente at

 • vi gir tjenesten i henhold til vedtaket, og med det antall timer som står her
 • vi planlegger innholdet i tjenesten sammen med deg
 • vi vurderer ditt behov og innholdet i tjenesten jevnlig
 • støttekontakten overholder taushetsplikten

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du

 • gir beskjed til støttekontakten i rimelig tid hvis du ikke kan benytte deg av tjenesten
 • søker i god tid hvis du ønsker å forlenge vedtaket
 • skaffer deg et ledsagerbevis

Pris for tjenesten

Støttekontakt er gratis, men du må selv dekke utgifter til reise, turer, aktiviteter osv.

Hvordan få tjenesten?  

 • Du må søke skriftlig til Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU), som også svarer på spørsmål og hjelper deg å skrive søknaden. Legg ved dokumentasjon første gang du søker
 • Ved nye henvendelser sender kommunen forvaltningsmelding og innkalling til kartleggingssamtale innen to uker
 • Kommunen fatter vedtak ca. to – fire uker etter kartleggingssamtalen. Vedtak er normalt for ett år om gangen
 • Kommunen vurderer tjenesten hvis situasjonen endrer seg, og evaluerer tjenesten en gang i året
 • Du kan klage på alle vedtak. Informasjon om hvordan du klager følger med det skriftlige vedtaket

Lover og retningslinjer

Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Forskrift om individuell plan 
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kontaktinformasjon

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU)
Postboks 510
1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
E-post: Tiltak og tjenester for funksjonshemmede