Skolefritidsordning

Hvem kan få tjenesten? 

 • Alle barn i grunnskolen, 1. - 4. trinn, kan få skolefritidsordning
 • Barn med særskilte behov kan søke om plass for 5. - 10. trinn
 • Barnet beholder plassen ut 4. trinn, eller til foresatte sier den opp skriftlig

Innhold i tjenesten

SFO legger til rette for:

 • tilsyn og omsorg før og etter skoletid
 • fysisk aktivitet, lek, kultur og fritidsaktiviteter
 • aktivitet og innhold som tar utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser
 • innhold og organisering tilpasset den enkelte skole

Hva kan du forvente? 

Du kan forvente at de ansatte på SFO:

 • arbeider for å gi barna mulighet til å utvikle sosiale ferdigheter ved å være sammen med andre barn og voksne
 • leder aktiviteter, viser engasjement, omsorg og respekt for barn og tar hensyn til individuelle behov
 • har nulltoleranse for mobbing og arbeider for å skape et inkluderende miljø
 • har rutiner og planer som gir forutsigbarhet for barn og foresatte
 • tilbyr et enkelt måltid hver dag
 • legger vekt på et godt samarbeid og kommunikasjon mellom SFO og foresatte
 • legger vekt på et godt samarbeid internt på skolen
 • samarbeider med frivillige lag og organisasjoner innenfor kultur og idrett
 • overholder taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13

Hva forventer vi av deg? 

Vi forventer at du:

 • bidrar til et godt samarbeid
 • gir tilbakemeldinger og leser informasjon fra SFO
 • viser interesse og engasjement
 • omtaler andre barn og personalet med respekt
 • setter deg inn i vedtektene for SFO, holder avtaler og sørger for at SFO er oppdatert med relevante opplysninger
 • respekterer åpningstiden på SFO
 • gjør klare avtaler om henting og når barnet skal gå hjem
 • sørger for at barnet har hensiktsmessige klær og nødvendig utstyr
 • svarer på brukerundersøkelser om kvaliteten i SFO

Pris for tjenesten

Se informasjon om priser for SFO i Oppegård kommune.

Lover og retningslinjer

 • Opplæringslovens § 9a og § 13-7
 • Vedtekter for skolefritidsordning i Oppegård kommune
 • Rutiner for foreldrebetaling i kommunale SFO

Hvordan får du tjenesten? 

 • Skolen sender ut påmeldingsskjema til alle som skal begynne i 1. klasse. Skjemaet sendes ut i november, året før skolestart, sammen med innskrivningspapirer til skolen
 • Alle elever får plass i SFO, og du kan søke om plass fortløpende

Synspunkter

 • Du kan kontakte SFO-leder eller rektor hvis forventingene i serviceerklæringen ikke blir innfridd, eller hvis du har spørsmål, forslag til forbedringer, ros eller ris