Praktisk bistand og opplæring

Kommunen tilbyr praktisk bistand, opplæring, råd og veiledning til enkeltpersoner. Tjenesten bidrar til at personer med ulike funksjonshemninger kan leve et mest mulig selvstendig liv ut ifra egne forutsetninger.

Hvem kan få tjenesten?

Personer med ulike funksjonshemninger kan få hjelp til dagliglivets gjøremål, for å kunne leve mest mulig selvstendig.

Innhold i tjenesten

Kommunen tilbyr hjelp til å ivareta egen helse, strukturere og gjennomføre oppgaver hjemme samt opprettholde/videreutvikle sosialt nettverk og aktiviteter. Innholdet i tjenesten er individuelt tilpasset og blir gitt etter vedtak.

Du må være til stede, og vi gir deg hjelp og veiledning til blant annet å

 • rengjøre boligen din
 • skifte på sengen
 • vaske klær
 • lage mat
 • tømme søppel
 • gjøre innkjøp
 • økonomi
 • morgen- og kveldsstell
 • organisere fritiden
 • følge opp tannlege, lege, fysioterapi etc.
 • sørge for nødvendig helsehjelp

Hva kan du forvente?

Du kan forvente at vi

 • hjelper deg på en forsvarlig og hensiktsmessig måte, i samråd med deg og eventuelt verge/pårørende
 • overholder taushetsplikten
 • hjelper deg i henhold med vedtaket

Hva forventer vi av deg?  

Vi forventer at du

 • deltar aktivt i opplæring og veiledning
 • avbestiller tjenesten muntlig, helst dagen før innen kl. 17.00
 • samtykker til at vi tilrettelegger hjemmet ditt med nødvendige tekniske hjelpemidler, så personalet ikke opplever belastninger i strid med Arbeidsmiljøloven. Dette gjelder også ute
 • sørger for at vi kan komme fram til deg, også om vinteren. Veien må være måkt og strødd
 • søker om å videreføre tjenester, eventuelt via verge
 • sørger for at husdyr er i eget rom eller ute, når ansatte er hos deg
 • ikke røyker ikke når ansatte er hos deg

Samspill

 • Vi evaluerer innholdet i tjenesten jevnlig, sammen med deg
 • Vi tilbyr å utarbeide individuell plan (IP)
 • Vi deltar på samarbeidsmøter og tiltaksgruppemøter

Praktiske opplysninger

 • Du må ha bostedsadresse i Oppegård kommune

Hvordan få tjenesten?  

 • Du må søke skriftlig til Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU), som også svarer på spørsmål
  • Søknadsskjema
 • Ved nye henvendelser sender kommunen forvaltningsmelding og innkaller til kartleggingssamtale innen to uker
 • Kommunen fatter vedtak ca. to - fire uker etter kartleggingssamtalen. Vedtaket er normalt for ett år om gangen
 • Kommunen vurderer tjenesten hvis situasjonen endrer seg, og evaluerer tjenesten en gang i året
 • Du kan klage på alle vedtak. Informasjon om hvordan du klager følger med ved det skriftlige vedtaket

Lover og retningslinjer

Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Forskrift om individuell plan 
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kontaktinformasjon

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU)
Postboks 510
1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
E-post: Tiltak og tjenester for funksjonshemmede