Praktisk bistand

Pleie- og omsorgstrengende skal gjennom hjelp til selvhjelp gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Hjemmehjelpstjenesten skal sikre brukeren praktisk hjelp og bidra til:

 • At brukeren skal greie mest mulig selv
 • At brukeren skal være minst mulig avhengig av hjelp fra andre

Hvem kan få tjenesten?
Praktisk bistand gis etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6b. For å ha rett til slik tjeneste må vilkåret i § 3.1 oppfylles. All hjelp tildeles etter en streng, individuell vurdering, og behovet vurderes fortløpende. Det tas utgangspunkt i brukerens situasjon og hva brukeren kan klare selv. Det tas hensyn til:

 • Husstandsmedlemmer/pårørende
 • Tilgang til privat hjelp
 • Bolig
 • Funksjonsevne

Innhold i tjenesten

Tjenesten skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta dagliglivets gjøremål og kan bestå av følgende oppgaver:

 • Normal rengjøring av oppholdsrom, som er i daglig bruk - Gulvvask, støvsuging av gulv, tepper og møbler, vask av kjøkkenbenk, skapdører og komfyrtopp, vask av bad, støvtørking, vindusvask to ganger per år, oppvask etter brukeren
 • Sengeskift, klesvask i maskin, henge opp tøy
 • Hjelp til bestilling av matvarer
 • Tømme søppel
 • For å opprettholde funksjonsnivå slik at bruker kan bo i egen bolig lengst mulig, skal tjenesten unngå å overta oppgaver som bruker kan ivareta selv.

Pris for tjenesten
Betalingssatser fastsettes av Kommunestyret og er gradert etter husstandens samlede inntekt ved siste skatteligning. Opplysning om priser finner du via link på forsiden og i informasjonspermen/på vedtaket når du får tildelt tjenesten.

Hva kan du forvente?

 • Vi yter tjenesten slik det kommer frem i vedtaket, til de tider som er satt opp og med det innhold som er beskrevet
 • Vi planlegger innhold i tjenesten sammen med deg
 • Vi vurderer behov for tjenesten og innhold i tjenesten jevnlig
 • Vi yter tjenesten med respekt for deg, din livssituasjon og ditt hjem
 • Vi overholder vår taushetsplikt
 • Vi som kommer hjem til deg, har fått opplæring i å utføre tjenesten
 • Vi skal ikke utføre oppgaver som kan sette de ansattes liv og/eller helse i fare
 • Det gis ikke praktisk bistand på helligdager eller når du er bortreist
 • Hvis det av uforutsette grunner ikke kan gis tjeneste som avtalt, informerer vi deg/din representant snarest
 • Fritt brukervalg - du kan velge mellom kommunen og privat leverandør

Hva forventer vi av deg?

 • Du sørger for tilgjengelighet til boligen din
 • Du stiller rengjøringsutstyr til rådighet
 • At du ikke skal røyke inne mens de ansatte er til stede
 • At husdyr holdes inne på eget rom mens de ansatte er til stede
 • Du samtykker i at det utføres arbeidsmiljøkartlegging
 • Du og evt. din representant viser respekt for de ansatte
 • Du samtykker i at hjemmet tilrettelegges med nødvendige tekniske hjelpemidler slik at personalet ikke utsettes for belastninger i strid med Arbeidsmiljøloven
 • Du/din representant gir beskjed senest tre virkedager før du reiser bort, eller av annen grunn ikke kan motta tjenesten til avtalt tid. Hvis vi mottar beskjeden etter dette, må du betale for tjenesten. Unntak er ved akutte hendelser, for eksempel hvis du blir lagt inn på sykehus

Lover og retningslinjer
   
Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift om individuell plan
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
Forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon
Helse- og omsorgstjenesteloven
Lov om folketrygd
Pasient- og brukerrettighetsloven
Presisering av regelverk for egenandelsbetaling for sosiale tjenester
Oppegård kommunes etiske retningslinjer

Hvordan få tjenesten - søknadsprosess?

 • Søknadsskjema finnes under Selvbetjening på forsiden. Skjemaet finnes også på papir på rådhuset. Bestillerkontoret og hjemmetjenesten kan hjelpe deg
 • Søknad skjer skriftlig til Bestillerkontoret
 • Innen to uker får du en bekreftelse på at vi har mottatt søknaden
 • Det avtales vurderingsbesøk, som grunnlag for å fatte vedtak
 • Hvis du får innvilget hjelp, vil det skriftlige vedtaket inneholde opplysninger om hva du får hjelp til, tidspunkt for når hjelpen gis og hvor ofte
 • Søkere kan klage på alle vedtak. Informasjon om klageadgang følger det skriftlige vedtaket

Synspunkter
Hvis du eller din representant opplever at forventingene i serviceerklæringen ikke ivaretas, kan du gi gi muntlig tilbakemelding, eller sende brev/ e-post til kommunen. Se kontaktinformasjon nedenfor. Du kan også gi tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser, som gjennomføres jevnlig. Disse brukes til å forbedre tjenesten.

Kontaktinformasjon

Bestillerkontoret 66 81 90 90
Hjemmetjenesten Bjørkås 66 81 55 91/ 951 89 770
Hjemmetjenesten Greverud 66 81 89 39/ 951 89 765
Høyås bo- og rehabiliteringssenter 66 81 98 00
Bjørkås sykehjem 66 81 55 00
Greverud sykehjem 66 89 25 00

Postadresse: Oppegård kommune, Bestillerkontoret, Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Postmottak