Omsorgslønn

Omsorgslønn er lønn til pårørende eller frivillige, som har omsorg for personer med stort omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom.

Hvem kan få tjenesten?

Personer med særlig tyngende omsorgsarbeid kan få omsorgslønn.

Innhold i tjenesten

Omsorgslønn er et økonomisk bidrag til den som gjør arbeidet. Lønnen opphører med en gang personen ikke har behov for omsorg lenger, eller blir lagt inn på sykehus eller institusjon.

Hva kan du forvente?

Du kan forvente at

 • vi vurderer omfanget av arbeidet, og ser det i sammenheng med annen kommunal hjelp, hjelpestønad og pleiepenger
 • du får lønn tilsvarende minstelønn i det kommunale lønnsregulativet
 • du får lønn 12 måneder per år. Du har rett til sykepenger etter 16. sykedag, men opparbeider ikke rett til feriepenger. Omsorgslønn blir ikke regnet som inntekt etter skattelovgivningen

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du

 • sier fra hvis den omsorgstrengende blir lagt inn på institusjon, sykehus el.
 • sier fra hvis tilstanden til den omsorgstrengende endrer seg
 • søker på nytt hvert år  
 • søker NAV om hjelpestønad før vi behandler søknaden om omsorgslønn  
 • melder fra til NAV hvis du får andre trygdeytelser, for eksempel uførepensjon, pleiepenger, arbeidsavklaringspenger etc.   

Hvordan få tjenesten?  

 • Du må søke skriftlig til Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU), som også svarer på spørsmål
 • Ved nye henvendelser sender kommunen forvaltningsmelding og innkalling til kartleggingssamtale innen to uker
 • Kommunen fatter vedtak ca. to – fire uker etter kartleggingssamtalen. Vedtak er normalt for ett år om gangen
 • Kommunen vurderer tjenesten hvis situasjonen endrer seg, og evaluerer tjenesten en gang i året
 • Du kan klage på alle vedtak. Informasjon om hvordan du klager følger med det skriftlige vedtaket

Lover og retningslinjer

Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Forskrift om individuell plan 
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kontaktinformasjon

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU)
Postboks 510
1411 Kolbotn
Telefon: 66 81 90 90
E-post: Tiltak og tjenester for funksjonshemmede