Omsorgsbolig - bemannet

Oppegård kommune har tre bemannede omsorgsboliger:
Valhallaveien 62B på Tårnåsen samt Bjørkås og Greverud omsorgsboliger nær sykehjemmene. Alle omsorgsboligene har eget, fast personale.

Hensikt med tjenesten
Omsorgsboligene gir tilbud om bolig til innbyggere i kommunen, som av helsemessige årsaker har behov for tilsyn, trygghet og oppfølging, og der dette ikke kan ivaretas i nåværende bolig.

Hvem kan få tjenesten
Innbyggere som har behov for tilpasset bolig for å kunne bo i eget hjem, eller innbyggere med behov for kontinuerlig oppfølging av helsepersonell. Eksempler er eldre med funksjonssvikt, mennesker med psykiske lidelser samt unge funksjonshemmede med behov for boveiledning og assistanse.

Innhold i tjenesten
En omsorgsbolig er å betrakte som beboers hjem, og det følger ingen tjenester med boligen. Ved behov for hjemmesykepleie, praktisk bistand e.l. må du søke om dette.

Hva kan du forvente?
- Personale som behandler deg med åpenhet, høflighet og respekt
- Jevnlig vurdering av ditt behov for tjenester og tjenestenes omfang
- Personale som overholder taushetsplikten
- Beboer-/pårørendemøter

Hva forventer vi av deg?
Vi forventer at du:
- Overholder husleiekontrakt og boligens husordensreglement
- Sørger for tilgjengelighet til din bolig når personalet skal gi tjenester
- Behandler kommunens ansatte med respekt
- Overholder avtaler med personalet
- Gir beskjed hvis du reiser bort

Pris for tjenesten
Husleie varierer noe i de ulike omsorgsboligene.

Lover og retningslinjer
- Husleieloven
- Helse og omsorgstjenesteloven

Hvordan få tjenesten – søknadsprosess
- Elektronisk Søknadsskjema. Søknadsskjema for utskrift.
- Søknadskjema fås også på rådhuset og ved Bestillerkontoret
- Søknad skjer skriftlig til Bestillerkontoret
- Bestillerkontoret fatter vedtak om omsorgsbolig i Bjørkås omsorgsbolig, for de fleste av leilighetene i Greverud omsorgsbolig samt for ti av leilighetene i Valhallaveien 62B
- Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU) og Psykisk helsetjeneste fatter vedtak om de resterende leilighetene i Valhallaveien 62B og på Greverud
- For vedtak om hjemmetjeneste og praktisk bistand, se serviceerklæringer for disse tjenestene
- Søkere kan klage på vedtak. Informasjon om klageadgang følger vedtaket

Synspunkter
Hvis du eller din representant opplever at forventningene i serviceerklæringen ikke ivaretas, kan du gi muntlig tilbakemelding, eller sende brev / e-post til kommunen.

Andre aktuelle serviceerklæringer
- Praktisk bistand
- Dagavdelinger
- Hjemmesykepleie
- Lokalt hjelpemiddellager
- Kommunal ergoterapi
- Kommunal fysioterapi for voksne
- Korttids-/vurderingsopphold
- Rehabiliteringsopphold
- Avlastningsopphold
- Langtidsopphold i institusjon
- Skjermet langtidsplass
- Bassenggrupper ledet av fysioterapeut på Høyås bo- og rehabiliteringssenter

Kontaktinformasjon
- Valhallaveien omsorgsbolig, Valhallaveien 62B:
 Tlf. 66 89 11 80/66 89 11 84
- Bjørkås omsorgsbolig Bekkeliveien 32A:
 Tlf. 66 81 55 89/66 81 44 11
- Greverud omsorgsbolig Harriet Backers vei 32:
 Tlf. 66 81 89 90/66 81 89 37

Postadresse: Oppegård kommune, Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Oppegård kommune