Miljøarbeidertjeneste

Miljøarbeidertjeneste består av praktisk hjelp, råd og veiledning. Tjenesten bidrar til at personer med ulike funksjonshemminger kan leve et mest mulig selvstendig liv, ut ifra egne forutsetninger.

Hvem kan få tjenesten?
Miljøarbeidertjeneste kan gis til personer, som trenger praktisk hjelp, råd og veiledning til dagliglivets gjøremål. Tjenesten omfatter hjelp til å ivareta egen helse, strukturere og gjennomføre oppgaver i hjemmet samt opprettholde/videreutvikle sosialt nettverk og aktiviteter.

Innhold i tjenesten
Innholdet i tjenesten er individuelt og gis etter vedtak. Tjenesten gis bare når du selv er til stede. Det gis hjelp og veiledning til bl.a.:

 • Normal rengjøring av oppholdsrom som brukes til daglig
 • Sengeskift
 • Klesvask (i maskin)
 • Matlaging
 • Søppeltømming
 • Innkjøp
 • Økonomistyring
 • Morgen- og kveldsstell
 • Følge til tannlege, lege, fysioterapi etc.
 • Akutt behov for tilsyn og pleie
 • Organisering av fritid

Hva kan du forvente?
Du kan forvente at:

 • utforming av tjenesten skjer i samråd med deg, hjelpeverge/pårørende
 • vi overholder taushetsplikten
 • tjenesten gis slik det står i vedtaket, og med det innhold som er beskrevet her
 • vi vurderer behov for, og innhold i tjenesten sammen med deg jevnlig
 • vi tilbyr utarbeidelse av individuell plan (IP)
 • vi deltar på samarbeidsmøter

Hva forventer vi av deg?
Vi forventer at du:

 • deltar aktivt i opplæring/veiledning
 • avbestiller tjenesten muntlig, helst dagen før innen kl. 17.00
 • ikke røyker inne mens ansatte er til stede
 • samtykker i at hjemmet tilrettelegges med nødvendige tekniske hjelpemidler slik at personalet ikke utsettes for belastninger i strid med Arbeidsmiljøloven. Dette gjelder også utendørs
 • sørger for at vei er fremkommelig, måkt og strødd
 • søker om videreføring av tjenester, evt. via hjelpeverge
 • husdyr er i eget rom eller ute, når tjenesteyter er til stede

Lover og retningslinjer
Forvaltningsloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Hvordan få tjenesten - søknadsprosess

 • Søknad sendes skriftlig til Oppegård kommune v/ Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TILFU)
 • Søknadsskjema. TILFU kan svare på spørsmål
 • Ved nye henvendelser sendes et foreløpig svar og innkalling til kartleggingssamtale innen to uker
 • Vedtak fattes ca. 2 - 4 uker etter kartleggingssamtalen
 • Vedtak fattes normalt for et år om gangen.
 • Tjenesten vurderes ved endret situasjon
 • Søkeren kan klage på alle vedtak. Informasjon om klageadgangen følger det skriftlige vedtaket
 • Søkeren kan få hjelp til utfylling av søknad

Synspunkter
Hvis du eller din representant opplever at forventingene i seviceerklæringen ikke innfris, kan du gi muntlig tilbakemelding, eller sende brev/e-post til kommunen. Du kan også gi tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser, som gjennomføres jevnlig. Disse brukes til å forbedre tjenesten.