Kommunale barnehager

Barnehagen skal, i samarbeid med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Hvem kan få tjenesten?
Barn under skolepliktig alder, bosatt i Oppegård kommune.

Innhold i tjenesten

Innholdet i barnehagen bygger på Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I kommunale barnehager legges det vekt på:

 • Lek – som grunnleggende livs- og læringsform
 • Sosial kompetanse – for å gi barn tro på seg selv og ferdigheter i å samhandle med andre
 • Språk – som kommunikasjonsmiddel og redskap for å uttrykke egne tanker og følelser
 • Natur – som kilde til opplevelser og aktiviteter til alle årstider
 • Helse- og miljøarbeid – som grunnlag for livskvalitet og bærekraftig utvikling
 • Barnehagens arbeid med disse områdene og rammeplanen for øvrig, er omtalt i barnehagens årsplan/virksomhetsplan

Hva kan du forvente for barnet ditt?

 • Trygghet og omsorg
 • At barnets behov og meninger blir tatt på alvor
 • Et miljø preget av lek og læring, humor og glede
 • Et fellesskap hvor barnet opplever vennskap med andre barn
 • Et faglig miljø med engasjerte og motiverte ansatte
 • Rutiner som ivaretar barnets sikkerhet

Hva kan du forvente som foresatt?

 • Å bli møtt med respekt
 • Et personale som gir og mottar informasjon om ditt barn og viser interesse for dine synspunkter
 • En årsplan for det pedagogiske arbeidet og informasjon om det som skjer i barnehagen
 • Mulighet for innflytelse i hverdagen og gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg
 • Tilbud om minst en foreldresamtale per barnehageår
 • Minst ett foreldremøte per barnehageår
 • At barnehagen samarbeider med andre tjenester (skole, helsestasjon, PPT og barnevern)

Hva forventer vi av deg?
Vi forventer at du:

 • Setter av tre dager når barnet begynner i barnehagen
 • Bbidrar til åpen kommunikasjon og godt samarbeid
 • Gjør deg kjent med barnehagens planer og rutiner
 • Gir og mottar informasjon, som har betydning for barnet
 • Gir tilbakemeldinger på hva som er bra og hva som kan gjøres bedre i barnehagen
 • Deltar på foreldresamtaler, møter og arrangement i barnehagen
 • Respekterer barnehagens åpningstid
 • Sørger for at barnet har hensiktsmessige klær og nødvendig utstyr
 • Holder barnet hjemme når det er sykt

Pris for tjenesten
Du finner informasjon om betalingssatser og betalingsregler under Barnehage.

Lover og retningslinjer
Lov om barnehager med tilhørende forskrifter
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Vedtekter for kommunale barnehager

Hvordan få tjenesten - søknadsprosess?
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. Du kan også søke om plass utenom hovedopptaket. Du finner informasjon om hvordan du søker under Barnehage

Synspunkter
Hvis du opplever at forventningene i serviceerklæringen ikke innfris, eller du har spørsmål, forslag til forbedringer, ros eller ris, kan du kontakte pedagogisk leder eller virksomhetsleder. Barnehagen innhenter også synspunkter fra foresatte via brukerundersøkelser, som gjennomføres jevnlig. Resultatene brukes i arbeidet med å opprettholde kvaliteten og videreutvikle tilbudet.

Kontaktinformasjon
For telefonnummer, e-post og besøksadresse til samtlige barnehager, se Barnehage
Postadresse til alle barnehagene: Postboks 510, 1411 Kolbotn
Du kan også kontakte administrasjonen på rådhuset, tlf. 66 81 90 90.