Kommunal fysioterapi for voksne

Kommunal fysioterapi er en del av kommunens helsetjenestetilbud. Tjenesten driver forebyggende helsearbeid og gir behandling/opptrening og veiledning etter funksjonssvikt.

Hvem kan få tjenesten?

 • Brukeren må bo, eller midlertidig oppholde seg i Oppegård kommune
 • Tjenesten tildeles etter en individuell vurdering, som gjøres av fysioterapeut, eventuelt i samarbeid med kommunens øvrige tjenesteytere og spesialisthelsetjenesten
 • Brukere som kan benytte seg av privat fysioterapi, skal henvende seg dit. Se kommunens nettsted for oversikt over de forskjellige instituttene
 • Hvis behovet utgjør mer enn en vurdering, bør man ha henvisning fra lege

Innhold i tjenesten?

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Rehabilitering
 • Undersøkelse og vurdering
 • Individuell opptrening/behandling
 • Formidling og opplæring i bruk av ganghjelpemidler
 • Diverse gruppetilbud for opptrening (i treningssal, basseng mm.)
 • Undervisning og veiledning av brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere

Pris for tjenesten

 • Pris i henhold til gjeldende takster. Se www.nav.no

Hva kan du forvente?

 • Vi yter tjenesten med respekt for deg og din livssituasjon
 • Vi overholder vår taushetsplikt
 • Vi samarbeider med andre hvis det er viktig for å yte nødvendig helsehjelp. I den forbindelse innhentes ditt samtykke
 • Hvis det av uforutsette grunner ikke kan gis tjeneste som avtalt, informerer vi deg/din representant snarest

Hva forventer vi av deg?

 • Du er motivert til aktiv deltagelse og samarbeider om å følge opp de råd som blir gitt
 • Du avbestiller timer som ikke kan benyttes i god tid. Det kan bli krevd betaling for timer som ikke benyttes, og som ikke er avbestilt
 • Du legger til rette for at arbeidsmiljølovens krav oppfylles ved hjemmebehandling
 • At du ikke skal røyke inne mens de ansatte er til stede
 • At husdyr holdes inne på eget rom mens de ansatte er til stede

Lover og retningslinjer
Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift om individuell plan
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Lov om folketrygd
Helse og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Oppegård kommunes etiske retningslinjer

Hvordan få tjenesten - søknadsprosess?

 • Brukere/pårørende kan selv ta kontakt med kommunal fysioterapeut
 • Andre kommunale tjenesteytere kan fylle ut henvisningsskjema
 • Lege/fysioterapeut eller spesialisthelsetjeneste kan ta kontakt og/eller sende rekvisisjon til kommunal fysioterapeut
 • Påmelding til bassenggrupper ledet av fysioterapeut, skjer via Servicekontoret
 • Etter kontakt/henvisning vurderer fysioterapeut behovet og bestemmer videre forløp i samarbeid med bruker og eventuelle andre tjenesteytere

Synspunkter
Hvis du eller din representant opplever at forventingene i serviceerklæringen ikke ivaretas, kan du gi muntlig tilbakemelding, eller sende brev/ e-post til kommunen. Se kontaktinformasjon nedenfor. Du kan også gi tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser, som gjennomføres jevnlig. Disse brukes til å forbedre tjenesten.

Kontaktinformasjon
Kommunal fysioterapi, tlf. Distrikt 1: 66 81 98 62/76 / 922 69 295, Distrikt 2/3: 66 81 55 42/71
Helsetjenesten, tlf. 66 81 92 47/49 / 66 81 92 78
Bestillerkontoret, tlf. 66 81 91 40
Hjemmetjenesten, distrikt 1, tlf. 66 81 99 55
Hjemmetjenesten, distrikt 2, tlf. 66 81 55 00
Høyås bo- og rehabiliteringssenter, tlf. 66 81 98 00
Bjørkås sykehjem, tlf. 66 81 55 00
Greverud sykehjem, tlf. 66 89 25 00
Postadresse: Oppegård kommune, Servicekontoret, Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Postmottak