Kommunal ergoterapi

Ut fra medisinske behov tilbyr ergoterapeutene tjenester til personer som har eller står i fare for å få problemer med å mestre dagliglivets aktiviteter.

Hvem kan få tjenesten?

 • Brukeren må bo, eller midlertidig oppholde seg i Oppegård kommune
 • Henvendelsen prioriteres i forhold til behov
 • Tjenesten tildeles etter en individuell vurdering, eventuelt i samarbeid med kommunens øvrige tjenester
 • Tilbud om kommunal ergoterapi må stå i forhold til forventet effekt og disponible ressurser

Innhold i tjenesten
Ergoterapi utføres i henhold til helhetstenkning både fysisk, psykisk og sosialt, og på ulike steder som hjem, skole, arbeid og fritid. Ergoterapeuter kan hjelpe deg med:

 • Avklaring av funksjonsnivå
 • Trening og tilrettelegging av daglige aktiviteter
 • Kompensering av tapt funksjon ved utprøving, tilpasning og oppfølging av tekniske hjelpemidler
 • Tilpasning av bolig og miljø
 • Veiledning, informasjon og undervisning
 • Forebyggende og helsefremmende tiltak
 • Rehabilitering
 • Undervisning og veiledning av brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Midlertidig lån/leie av hjelpemidler fra lokalt hjelpmiddellager på Greverud
 • Varig lån av hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus

Hva kan du forvente?

 • Vi yter tjenesten med respekt for deg og din livssituasjon
 • Vi overholder vår taushetsplikt
 • Vi samarbeider med andre, hvis det er nødvendig for å kunne yte nødvendig helsehjelp. I den forbindelse innhentes ditt samtykke
 • Vi yter tilbud innenfor tjenestens rammer og ressurser
 • Hvis det av uforutsette grunner ikke kan gis tjeneste som avtalt, informerer vi deg/din representant snarest

Hva forventer vi av deg?

 • At du informerer om endring i din helsetilstand
 • At du gir beskjed så snart du vet at avtale med ergoterapeut må avlyses. Hvis du flere ganger ikke møter til avtalte timer, og heller ikke har avbestilt, kan det føre til at tjenesten opphører
 • At du gir beskjed til Lokalt hjelpemiddellager når du har hjelpemidler, som ikke er i bruk
 • At du ikke skal røyke inne mens de ansatte er til stede
 • At husdyr holdes inne på eget rom mens de ansatte er til stede

Pris for tjenesten
Ergoterapi er gratis.

Lover og retningslinjer
Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift om individuell plan
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Lov om folketrygd
Helse og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Oppegård kommunes etiske retningslinjer

Hvordan få tjenesten - søknadsprosess?

 • Ved nytt behov for ergoterapi, kontakt sentralbordet i kommunen, tlf. 66 81 90 90
 • Andre kommunale tjenesteytere kan fylle ut henvisningsskjema
 • Behov for syn- og hørselshjelpemidler må være dokumentert med spesialisterklæring nyere enn to år
 • Etter kontakt/henvisning vurderer ergoterapeut henvendelsen og gir tilbakemelding
 • Søkere har anledning til å klage

Synspunkter
Hvis du eller din representant opplever at forventingene i serviceerklæringen ikke ivaretas, kan du gi muntlig tilbakemelding, eller sende brev/ e-post til kommunen. Se kontaktinformasjon nedenfor. Du kan også gi tilbakemelding gjennom brukerundersøkelser, som gjennomføres jevnlig. Disse brukes til å forbedre tjenesten.

Kontaktinformasjon
Lokalt hjelpemiddellageret, tlf. 81 89 79 / 466 24 482
Helsetjenesten, tlf. 66 81 92 47/49 / 66 81 92 78
Hjemmetjenesten, sone Høyås, tlf. 66 81 98 00
Hjemmetjenesten, sone Bjørkås og Greverud, tlf. 66 81 55 00
Bestillerkontoret, tlf. 66 81 91 40
Høyås bo- og rehabiliteringssenter, tlf. 66 81 98 00
Bjørkås sykehjem, tlf. 66 81 55 00
Greverud sykehjem, tlf. 66 89 25 00
Postadresse: Oppegård kommune, postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: Postmottak